fatec-sol-petit           2012-any-envelliment-actiu             logo-institut-envelliment

 

“Com ha de ser la residència en la que m'agradaria anar a viure?”

Mercè Mas Quintana, Mercè Pérez Salanova i Gabriela D. Valle Gómez
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya i Institut Català de l’Envelliment- Universitat Autònoma de Barcelona

Introducció

En anar envellint es possible que l'evolució de les nostres condicions i circumstàncies faci que no sigui possible complir el desig de seguir vivint en el domicili habitual i nosaltres ens plantegem -o ho facin els nostres familiars- la conveniència d'anar a viure a una residència.
Arribat aquest moment voldríem tenir instruments que ens ajudin a valorar les diverses possibilitats existents i diferenciar entre elles. Instruments que ens orientin sobre quines són les característiques de l'estructura i del funcionament d'un centre residencial que ens permeten seguir "vivint" la nostra vida.

Metodologia i activitats

Determinació de pautes i concreció dels aspectes rellevants a anotar.
Realització de visites per un Equip de voluntaris grans que recullen la informació
a través de la observació i l’entrevista efectuada amb la Direcció (explicació del funcionament i objectius i proporciona documentació diversa)..
Confecció d’una fitxa per cada residència que s’enviarà a la direcció per la seva aprovació.
Elaboració del llistat d’aspectes positius a partir de les dades observades en les diferents residències.

Resultats

L’any 2011, durant la prova pilot, hem visitat 10 residències. Actualment el projecte s’està desenvolupant a Barcelona i a dues comarques -la Garrotxa
i el Ripollès- i la intenció és estendre’l per tot Catalunya.
El llistat d’aspectes positius recull indicacions en 6 apartats, a continuació en mostrem algunes:

quadre-visita-residencies

Conclusions

  1. Es posa de manifest que la gent gran s’interessa per participar en un projecte d’aquest tipus i que els professionals valoren molt positivament el mètode i els resultats. Uns i altres confluïm en l’interès per l’Atenció centrada en la persona i valorem que el projecte pot contribuir a minorar la visió estereotipada de les residències.
  2. El projecte mostra una via d’aportacions de la gent gran en la definició dels serveis. Aquesta forma de participació arrelada en el territori pot col·laborar en la creació o l’augment d’interaccions i lligams entre les residències i la comunitat.
  3. Som conscients que molts dels aspectes importants per a nosaltres, poden ser irrellevants per altres grups d’edat, que mai se’ls hagin plantejat o desconeguin la nostra valoració. Per això, aquest projecte cerca que es conegui el model de residència al qual acceptaríem anar a viure per desenvolupar-hi un envelliment actiu d'acord amb el nostre possible nivell de dependència