Projecte realitzat amb la col·laboració de

logo-agrupacio-mutua

 

 

 

La història i moltes de les realitats actuals evidencien que el concepte "intergeneracional" no és nou i que és inherent a les relacions familiars des d'èpoques patriarcals; però els temps moderns han generat canvis i reordenacions en l'estructura familiar. En pocs anys la societat ha passat per dos escenaris prou diferents i significatius.

En primer lloc i en un passat pròxim, amb una societat sotmesa en un període d'auge econòmic, amb la incorporació de la dona en el mercat del treball, els patrons de benestar canviants, el ritme accelerat de la vida en el dia a dia,.... tots aquests canvis, positius en general, han ocasionat uns riscs amb conseqüències significatives en les persones grans, les quals sovint s'han sentit com una càrrega familiar, perquè les seves necessitats han implicat una dedicació de la família que no sempre ha estat fàcil poder donar, o bé perquè s'han sentit menys valorats o poc respectats en el sí familiar, en comparació a la gent gran de generacions anteriors.

Avui en dia i sota el jou flagrant de la crisi econòmica i la manca de treball, la realitat és una altra. La gent gran, avis i àvies que gaudeixen d'una pensió i en un moment de la seva vida que hauria de ser de pau, serenor i gaudi, es troben immersos en situacions familiars delicades, amb fills sense feina que han de fer front a hipoteques, despeses d'escoles i universitats i amb tot un sense fi de dificultats que en pocs anys han capgirat la vida de la nostra societat; i és aquest escenari tant cru, que els obliga a acollir fills i néts a casa seva i a convertir la seva pensió, sovint minsa, en una gran plataforma que sosté l'edifici familiar.

En mig de tot aquest batibull difícil, la Fatec vol donar una nota d'il·lusió a la gent gran, en fer-los sentir "ciutadans de ple" ja sigui aportant la seva experiència i la seva saviesa o escoltant, compartint i aprenent dels joves; essent persones que aporten, reben i ocupen un lloc actiu dintre de la societat. Així, el projecte intergeneracional de Fatec vol ser el fil conductor en un treball cooperatiu en el què les prioritats siguin l'intercanvi d'experiències, vivències, opinions, i sobre tot l'enteniment i el diàleg entre generacions.

intergeneracional-01El projecte "Solidaritat entre generacions" té una doble focalització, per una part Escoles de Primària i Instituts, i per l'altra, Universitats i Casals de gent gran; cada una d'elles definida en projectes específics:

 1. "Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber" és un projecte que va dirigit a tots els avis/àvies i a totes les escoles de Catalunya. Creiem que el món infantil i adolescent és idoni per portar a terme aquesta interrelació, aprofitant l'alt grau d'afectivitat existent entre ambdues generacions.
 2. "Aprenem i compartim amb els joves", va dirigit a les Universitats i als Casals de la gent gran de Catalunya. Aquest projecte pretén posar en contacte les dues generacions per aprendre, compartir i aportar coneixements mutus mitjançant pràctiques universitàries als Casals, xerrades de la Gent Gran a universitaris... etc.

Ambdós projectes estan enfocats des d'una perspectiva positiva i engrescadora; volen promoure en uns i altres l'adquisició de valors humanitzadors, evitant qualsevol tipus de discriminació en les persones grans i ajudant els nois i les noies a manifestar una actitud d'empatia i de confiança. Fer-se gran és una realitat que s'ha d'assumir, i per tant s'han de buscar els moments necessaris per aquests canvis, què impliquen: organització del temps lliure i ganes de viure.

Encara que pugui semblar cosa difícil apropar i posar en contacte dos mons tan diferents, volem assumir aquest repte amb il·lusió i confiança, sabedors de tot l'esforç que comporta un voluntariat per a seguir donant i compartint tot el caramull d'experiències i vivències que la Gent Gran coneix i n'és dipositària.

Els infants i joves, per al seu creixement personal, també necessiten conèixer els sentiments i les opinions madures, forjades en l'esperit de l'esforç, de les dificultats d'altres temps, que malgrat la visió d'aquests mateixos infants i joves, no són tant llunyans.

Volem arribar a aconseguir per al nostre país una cultura, on la relació entre grans i joves no sigui només fruit d'actuacions esporàdiques, sinó que sigui habitual, i que aquest objectiu formi part de les polítiques i projectes socials, per tal de construir una societat més unida i més forta.

 

Justificació

Donat que ambdues generacions guarden distàncies d'edat significatives i per tant, ja d'entrada, els interessos generals són ben diferents, aquest projecte ha anat a les fonts humanitàries, socials, cíviques i d'Educació Primària i Secundària, recollides en els diversos projectes, programes i normatives, cercant-ne els punts en comú per articular objectius, transmissió d'experiències i aprenentatges entre persones grans, infants, adolescents i joves, que viuen en un mateix entorn: poble, barri o ciutat.

Fonts que avalen el projecte

UNESCO/Unescocat

"Els objectius principals d'aquest projecte són proposar situacions educatives compartides entre infants, joves i persones grans, integrar la perspectiva intergeneracional en l'àmbit de l'educació formal, contribuir a la millora de la imatge social dels diferents grups d'edat i promoure la participació de les persones grans."

Europa:

"La Unió Europea també s'ha pronunciat sobre el tema de les relacions i la solidaritat entre les generacions. De fet, en 2005 va presentar un Llibre Verd dedicat a aquest tema en el qual la Comissió Europea deia que, per a enfrontar-se amb èxit als canvis demogràfics (i les seves possibles conseqüències negatives per al creixement i el sosteniment dels sistemes de protecció social), han de desenvolupar-se noves formes de solidaritat entre les generacions, basades en el suport mutu i en la transferència d'habilitats i experiència."
"Hem de crear una Unió Europea d'Edat Amigable" per fomentar la solidaritat entre les generacions i que permeti la participació activa de persones de totes les edats en la societat. Això no es pot aconseguir a través d'iniciatives aïllades. Es requereix un ampli compromís i una visió comuna", va dir Marjan Sedmak, president d'AGE (Plataforma Europea de Gent Gran).

Generalitat de Catalunya:

"El nou model de centre acollidor estén la seva acció educadora més enllà del centre, en cooperació amb l'ajuntament, i aprofita tots els recursos per assegurar la continuïtat i la coherència educativa dels infants i els joves, i fa una escola arrelada a l'entorn i vinculada a la seva realitat social, una escola que treballa en xarxa i que col·labora amb l'entramat social i cultural que l'envolta."

Competències Bàsiques d'Educació:

"L'àrea del medi natural, social i cultural contribueix molt especialment al procés de creixement intel·lectual de les persones. Juntament amb l'Educació per a la ciutadania i els drets humans, ha de contribuir de manera preferent a capacitar els infants per col·laborar en la construcció de la realitat futura. Per tant, l'alumnat hauria de començar a aprendre a plantejar alternatives i propostes de millora a través d'un treball cooperatiu amb una actitud dialogant i oberta a les interpretacions dels altres, competències que són pròpies dels ciutadans i ciutadanes del segle XXI..."

" Identificació i desenvolupament de sentiments favorables als valors cívics de la societat democràtica (respecte, tolerància, participació, solidaritat, convivència, compromís, justícia, igualtat, llibertat) i aplicació en situacions de convivència dins l'entorn immediat (família, veïnatge, amistats), entre iguals i en les relacions intergeneracionals."5

 

Objectius generals

 • Potenciar l'envelliment de manera activa.
 • Aprendre a viure junts per tal de construir una societat més unida i més forta i més feliç.
 • Afavorir el manteniment de les capacitats i rellentir la dependència.
 • Aprofitar els grans recursos i bagatges acumulats al llarg de la vida.
 • Aprofitar i canalitzar la força vital i psicològica que encara té avui la gent gran quan es jubila.
 • Revitalitzar les relacions intergeneracionals entre els més joves de la nostra societat i la gent gran.
 • Motivar la gent gran per ajudar-los a retrobar un lloc útil i adient en la societat, dintre del context de la comunitat educativa i d'entorn.

 

Implementació

Fatec va iniciar el projecte intergeneracional durant el curs escolar 2009 – 2010, amb "Avi /àvia aporta'ns a l'escola el teu saber" i tot seguit es va veure la il·lusió amb la què era acollit, tant per part de les escoles com per part dels avis i alumnes.

Amb les universitats ja havíem fet alguna experiència anteriorment, però fou durant el curs 2011-2012 què amb motiu de "L'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional", Fatec va veure la necessitat d'ampliar aquest projecte a les Universitats, aprofitant alguna tímida demanda per la seva part i la nostra projecció per donar a conèixer el nostre projecte intergeneracional, cap a la Universitat de l'Experiència.
Aquestes activitats esporàdiques, però amb resultats valorats com molt positius per les diverses parts, ens van donar impuls perquè aquest curs 2012-2013 despleguem la nostra segona via amb el projecte "Aprenem i compartim amb els joves".

 

Metodologia

Per motius obvis cadascun dels dos projectes segueix la seva pròpia dinàmica metodològica:

Projecte: "Avi/àvia, aporta'ns a l'escola el teu saber"

 • En primer lloc es procedeix a uns primers contactes amb l'escola per exposar les línies generals del projecte, explicar els objectius que es pretenen i valorar la seva predisposició en col·laborar.
 • Les escoles decideixen en Claustre la seva participació i immediatament es posen en contacte amb la persona voluntària de Fatec i responsable del projecte. Es programa una reunió conjunta a la que s'hi convoquen tots els avis/àvies dels alumnes de l'escola.
 • El dia fixat se celebra la reunió en la que s'explica àmpliament a través d'un power point, el projecte, els objectius, les activitats amb les que poden participar (Annex - 1). Es reparteix un full d'inscripció als assistents en el què hi ha unes activitats orientatives, però se'ls anima a que ells facin les seves pròpies propostes a través de l'apartat d'observacions (Annex - 2). Finalment es demana la seva col·laboració.
 • Un cop l'escola ha rebut els fulls d'inscripció amb les ofertes i propostes dels avis/àvies, es defineixen les línies d'actuació: s'estudia la manera d'acomodar-ho a les seves programacions i d'adaptar les activitats proposades, al grup d'alumnes que sigui més adient.
 • El professorat de les classes pertinents es posarà en contacte amb l'avi/àvia per dur a terme l'activitat en el dia i sessió acordada.


Projecte "Aprenem i compartim amb els joves" La metodologia a utilitzar en aquest projecte depèn de les activitats proposades per les Universitats o de les nostres propostes a elles, en aquest cas depenent dels temes les acompanyem amb power points (Annex 3), (Annex 4); però sempre seguim unes pautes generals:

 • Contacte amb el professorat, i amb l'alumnat per saber el què es vol fer.
 • Contactes amb els responsables de casals demanant la seva disponibilitat i participació.
 • Reunió conjunta a la seu de Fatec amb els representants dels casals on es realitzaran les activitats i els grups d'alumnes, perquè ens expliquin la proposta que volen portar als casals.
 • Concreció conjunta d'objectius.
 • Programació conjunta d'un calendari d'activitats
 • Sessió d'avaluació amb assistència de totes les parts implicades en l'activitat que s'ha portat a terme.

 

Activitats

Totes les activitats estaran basades en un treball que contempli l'intercanvi d'experiències, la investigació conjunta, el diàleg, aprendre els uns dels altres. Poden ser de qualsevol tipus: culturals, socials, lúdiques... i seran prèviament preparades. Les activitats de les escoles de primària i Secundària seran a més, vinculades amb àrees del currículum escolar de cada nivell i es desenvoluparan en horari lectiu.

ACTIVITATS ORIENTATIVES

Escoles Bressol

 • Ensenyar cançons
 • Explicar un conte i representar-lo...

Escoles de Primària i d'Educació Infantil

 • Cultiu a l'hort
 • Maleta viatgera amb el tema: "Els meus avis"
 • Un taller de contes escrits pels alumnes, els quals un dia els llegiran a la gent gran. En una altra sessió seran els Grans els qui explicaran un conte als alumnes i aquests en faran un dibuix.
 • Explicar l'evolució de la ciutat, barri... amb una sortida pel barri
 • Parlar dels canvis que ha sofert la manera de viure de la gent
 • Explicar als alumnes com era la seva vida a l'escola quan ells eren petits.
 • Com eren les escoles i què aprenien ells, quins llibres utilitzaven, dificultats que tenien per anar a l'escola...
 • Festes i tradicions que hi havia als pobles on vivien: festa major, matança del porc, ...
 • Exposició de coses antigues utilitzades pels avis i que ara ja són obsoletes....
 • Ensenyar-los cançons de quan eren petits, jocs d'abans i d'ara jugar-hi tots junts.
 • Els alumnes poden ensenyar a la gent gran a utilitzar internet, el canó d'imatge de la classe, utilitzar programes d'ordinador com el Paint o el Kit pix fer trencaclosques, dibuixos...etc
 • Organitzar tots junts un dia de festa
 • Preparar entrevistes destinades a la gent gran
 • Comparar els herois i heroïnes dels alumnes amb els que tenien els avis quan eren de la seva edat. Obrir un debat i explicar les qualitats dels uns dels altres i cercar qualitats comunes d'admiració.
 • Tallers de cuina amb els alumnes i preparats per la gent gran.
 • Explicació d'oficis
 • Participació en alguna festa escolar: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi amb concurs de poemes ...
 • Explicacions de llegendes catalanes, refranys, costums i tradicions de Catalunya.

Instituts de Secundària

 • Debats sobre temes actuals, o d'interès comú (la immigració, els desnonaments, el "botelló", els ocupes, la intolerància, els gossos al carrer, els reciclatges d'escombraries, les maneres actuals de vestir... etc.) per tal de veure les diferents formes de pensar en ambdues generacions i justificar les opinions.
 • Tallers de tecnologia: aplicacions del telèfon mòbil, internet, correu electrònic, utilitzar el canó d'imatge de la classe...
 • Organitzar tots junts un dia de festa al barri
 • Preparar entrevistes destinades a la gent gran, fer les anàlisis corresponents, el dia de la posta en comú convidar-ne un grup i fer un debat dels resultats.
 • Tallers de cuina amb els alumnes i preparats per la gent gran.
 • Tallers d'arreglar bicicletes, patins...
 • Explicacions de la vida real que han viscut a la guerra i postguerra.

Universitats

 • Xerrades sobre temes diversos: Voluntariat, temes referents a la Gent Gran...,
 • Tallers als casals per part dels alumnes universitaris sobre temes concrets. (Generalment a demanda del professorat)

CALENDARI D'ACTIVITATS PER AL CURS 2012 – 2013

 • Ampliar el nostre projecte al llarg del curs escolar a les Escoles de Primària i motivar les que ja participen en el nostre projecte, perquè realitzin tallers i activitats.
 • Concretar amb la Universitat Blanquerna de Barcelona l'execució per part de grups d'estudiants d'un projecte de nutrició dirigit a la gent gran dels nostres casals, el qual haurien de portar a terme dintre del segon semestre del curs 2012-2013.
 • Xerrades i tallers a les Universitats amb temes sobre "Gent Gran" i "Voluntariat"

 

Criteris d'avaluació del projecte

FATEC fa un seguiment i una revisió periòdica i en funció dels resultats obtinguts en les avaluacions realitzades, es va tirant endavant i ampliant el ventall d'entitats col·laboradores, així com el nombre de persones grans que opten per la participació en aquest projecte intergeneracional i per l'envelliment actiu.
L'avaluació es fa mitjançant dos tipus de valoració:

Valoració interna:

 • Revisió i consecució dels objectius fixats
 • Revisió i consecució de la metodologia
 • Funcionament i grau de satisfacció dels Casals, Universitats i Centres Educatius participants.

Valoració externa:

 • Amb cada un dels Casals, Universitats, Centres Educatius, alumnes, professorat i amb les persones grans que hi han intervingut. Es tenen en compte tant els inconvenients i dificultats en què hagin concorregut com les propostes d'innovació.

La valoració del nivell d'assoliment dels objectius així com el grau de satisfacció de tots els participants ens orienta en la formulació de nous objectius i nous reptes per al curs següent i també si cal, modificar alguns dels principis establerts en el projecte.

 

Anexos

 

Més informació