ajut ibi 01Des del 15 de juny i fins el 31 de juliol es poden presentar les sol·licituds per demanar un ajut del 75% de l’import del rebut (fins a 200 €) per pagar l’IBI a l’Ajuntament de Barcelona. Enguany hi poden accedir tant les persones propietàries com les llogateres si compleixen els requisits següents:

• Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona.

• La persona que ho sol•liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2018.

• Els/les sol•licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:

 

Membres unitat convivència

 Ingressos bruts (€/any) unitat de convivència

(últim exercici tancat)

 1  Fins a 11.951,64 €
 2  Fins a 14.939,55 €
 3  Fins a 18.674,44 €
 4  Fins a 23.343,05 €
 5 o més  Fins a 29.178,81 €
 Un dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%.  S'aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.

 

  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.
  • Ni els/les sol•licitants ni els altres membres de la unitat de convivència no poden disposar d’altres immobles, excepte l’habitatge propi i, com a màxim, una plaça d’aparcament i un traster.
  • Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts percebuts pel mateix concepte.

Per a més informació consulteu l’enllaç següent: https://ajuntament.barcelona.cat/ajutsIBI/ca/