MontserratSarri

Estant el dia 30 de desembre de 2020 ha mort la nostra companya de voluntariat a Fatec, la Sra. MONTSERRAT SARRI i VILAGELIU, que durant el període de 2004 a 2012 va ser Vicepresidenta de la Federació. Acabada aquesta responsabilitat va continuar estant activa a Fatec, dintre de les seves possibilitats, fins al final.

Durant aquest 12 anys va anant estant Responsable, a mes t’exercí el seu càrrec a les dues Juntes Directives, de temes i activitats com la participació en el projecte europeu Daphne II sobre el maltracta financer de les persones grans en el si de la família, les relacions intergeneracionals, l’atenció legislativa a les persones en situació de dependència i moltes altres varies activitats i responsabiitats.

Va representar a Fatec en el Consell Assessor Sociosanitari del ICASS, en la Comissió Assessora del Prodep, en el Consell General de Serveis Socials de Catalunya i com a vocal a la Junta Directiva de la Taula del 3r. Sector Social.

Era persona de reflexió, que aportava consell seriós, encertat i ben documentat, que ho feia amb prudència, respecte a les altres opinions i va ser sempre bona amiga i col·laboradora amb tots els companys de la Federació, estant respectada i considerada com una de les persones de valor quines opinions eren cercades, escoltades i gairebé sempre acceptades.

El vuit que deixa es profund, la seva memoria no s’esvairà i serà recordada com un dels pilars que enfortiren la Fatec i que assoliren millores i resultats positius per les persones d’edat de Catalunya, País al que va estimar i servir sempre com a ciutadana activa i compromesa.