Eleccions 26 de juny de 2016

PROPOSTES PER ALS PARTITS POLÍTICS

 

RESPONSABILITAT POLÍTICA i QUALITAT DEMOCRÁTICA

 • És imprescindible, per respecte als propis votants, que en les campanyes electorals, les informacions, les dades, les intervencions, la propaganda electoral, els mitjans de comunicació, etc. s'ajustin a la realitat. En conseqüència demanem a tots el Partits Polític la màxima rigorositat, exactitud i claredat en les seves informacions i en la seva oferta electoral.
 • És necessària una nova Llei Electoral que, entre altres temes, elimini les llistes tancades que creen una espècie de funcionariat polític i permeti la renovació de l'àmbit polític general.
 • Els diputats i senadors a les Corts generals i el Govern han de respondre davant la ciutadania, no davant dels dirigents del seu partit.
 • El cessament de qui no respon davant les seves responsabilitats, del que és ineficaç i del corrupte, ha de ser de caràcter immediat.
 • S'ha d'enfortir la separació i independència, real i demostrable, dels tres Poders i dels diversos Organismes de control.
 • Cal que els mitjans de premsa, ràdio i tv, han de presentar informacions contrastades, sense rerefons ideològic i partidistes. En particular i com exemple els de caràcter públic i institucional.

PACTE SOCIAL i GENERACIONAL

 • Endegar un gran Pacte Social i Generacional que prepari a la societat per a respondre al nou escenari a les dècades 2040 i 2050 amb un importantíssim increment del nombre de persones de més de 65 anys, evitant una fractura intergeneracional entre cotitzants i receptors de prestacions.
 • En aquest Pacte, cal acordar entre les tres generacions, patronals, sindicats, col·legis professionals i entitats de la societat civil qui, quant, com i per què cotitza i qui, quant, com i per què rep, definint clarament el repartiment de riscos entre els ciutadans i les prestacions socials diverses a rebre en cada etapa de la vida.

CONCEPTES GENERALS PER ALS SERVEIS SOCIALS

 • Els sistemes de Salut, Pensions i Atencions a la situació de Dependència han de ser universals i gratuïts i en cap cas poden ser privatitzats ni substituïts, en tot o en part, forçant-ho per la via de la seva minoració, per plans de pensions i assegurances de salut i dependència.
 • Descentralitzar i territorialitzar el Tercer Sectors Social per que la proximitat permet mes coneixement de les necessitats i les politiques de suport i ajuda.
 • Complir les reiterades resolucions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, respecte a la territorialització dels ingressos provinents del 0'7% del IRPF.

SALUT

 • Un finançament suficient que acabi amb les retallades, excloure del copagament farmacèutic als malalts crònics i revisar "ad personam" l'exclusió a totes els ciutadans amb ingressos laborals, de pensió, Sovi o de prestacions socials, siguin inferiors al SMI.
 • Incloure en el catàleg gratuït els productes d'alimentació especials per a les persones amb problemes com a conseqüència de malalties rares.
 • Assegurar que tots els professionals sanitaris compliran les disposicions del Document de Voluntats Anticipades i exigir el seu registre oficial i l'accés obligatori al mateix dels professionals.
 • Assegurar la no discriminació per edat en qualsevol prestació, intervenció i ajuda mèdica o farmacològica.
 • Cal dissenyar i desenvolupar, amb caràcter urgent, un programa de reciclatge en geriatria per a tots els metges d'atenció primària, per tal de compensar la manca de titulars, amb objectiu de determinar millors les atencions mèdiques i farmacològiques a les persones d'edat.

DEPENDÈNCIA

 • Acompliment radical i urgent de la Llei de la Dependència. Mesures urgents de millora de la seva aplicació i desplegament aportant tot el finançament necessari amb una normativa clara,
 • Ell copagament ha d'estar limitat a un 10% dels ingressos regulars i establir un barem clar de persones exentes del mateix.
 • Desenvolupar la figura de l'assistent personal per atendre a les persones dependents i amb discapacitat.

PENSIONS

 • Recuperar les funcions del Pacte de Toledo i mantenir al marge dels Partits politics i els seus interessos tot el que afecta a les pensions.
 • Ara i en el futur proper l'alternança entre tenir períodes de treball i atur serà habitual i amb sous baixos. A les properes dècades del 40-50, com a mínim un 30% dels jubilats, si tenen dret a pensió, aquesta serà mínima i quedaran en situació de pobresa.
 • Aquest percentatge de jubilats, sumat a un previsible i actual 20-23% de pobresa estructural, suma un 50-55% de pobres a l'Estat. Ho podrà acceptar un Estat de caràcter social?.
 • Actualment, la situació es la següent:
  • Pensionistes per jubilació = 5.655.449. Vídues =2.353.478
  • Reben per sota del SMI = 3.412.361 = 60,34 % 915.369 = 38,88 %
  • Reben igual al SMI = 1.152.311 = 20,37 % 698.525 = 29,70 %
  • Reben per damunt SMI = 1.090.777 = 19,29 % 739.584 = 31,42 %
 • A mig i llarg termini el sistema de pensions basat nomes en les cotitzacions a la S.S. no és sostenible. Preparar-se per complementar-ho amb aportacions des de dels pressupostos generals de l'Estat, mantenint unes pensions mínimament dignes per a tothom.
 • Modificar, d'acord amb l'increment del cost de la vida, els topalls a mínims per dels complements per a les pensions més baixes.
 • Modificar el sistema per tal que els pensionistes que no hagin arribat a aconseguir dret a pensió per falta de temps cotitzat, puguin rebre pensions de manera proporcional al temps cotitzat i complementant, si cal fins, el mínim establert.
 • Complir l'acord del Congrés de Diputats d'arribar al 70% de la base reguladora pel al càlcul de les pensions de viduïtat.
 • Acabar amb la facilitat d'aconseguir jubilacions anticipades. Això és una contradicció amb tota política actual i de futur per a la sostenibilitat del sistema de pensions.
 • Cal tenir molt present que, avui i en moltes famílies, la pensió suporta en tot o en part al jubilat i a descendents. La seva reducció o congelació pot incrementar la pobresa.

LLUITA CONTRA LA POBRESA i L'EXCLUSIÓ SOCIAL

 • Res ha de ser més important que reduir la situació de pobresa de qualsevol ciutadà i això ha de ser una prioritat absoluta en l'acció de govern. Establir un pla de Govern per ta que, en 5 anys, la pobresa estructural no superi el 8%.
 • Cal repensar els Pressupostos de l'Estat en vigor i futurs per mantenir, amb caràcter prioritari, les aportacions als programes de les entitats d'atenció social de tota mena, al servei de la cohesió i la justícia social.
 • La situació de pobresa afecta a molts infants. Afecta el futur del pais.

POLITIQUES ECONÒMIQUES

 • Els Pressupostos i l'acció de govern han de prioritzar la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball sense els quals no pot haver progrés i benestar.
 • Fomentar la inversió en Investigació i Desenvolupament.
 • Cal reduir l'elefantiasi de les Administracions Públiques, suprimint ministeris amb competències transferides, organismes, consells, fundacions i altres organismes inútils, amb funcions doblades i sense mes utilitat que la d'aixoplugar a la nomenclatura dels partits.

ACTUACIONS DE CARÂCTER FISCAL

 • L'augment de la deducció de 918 €, per a persones de 65 anys i addicional de 1.122 € pels de 75 anys en la declaració del IRPF.
 • Una reestructuració total dels sistema fiscal que retorni la progressivitat segons els ingressos reals, acabar amb les desgravacions per a les grans fortunes, enfortir la Inspecció tributaria per acabar amb el frau i aflorar l'economia submergida.
 • Permetre el treball social o esporàdic de persones jubilades fins a 1.200 €/any d'ingressos, subjectes a la declaració del IRPF.
 • Reestructurar l'aplicació del IVA dels productes i serveis de primera necessitat (pa integral, ulleres, medicaments, serveis funeraris, serveis dentals, teleassistencia, residencies, centres de dia, productes fungibles derivats, etc,).
 • Deduccions fiscals al IRPF dels imports pagats a Mútues Mediques que redueixen l'ús i el cost del la Sanitat Pública.

POLÍTIQUES FAMILIARS

 • Cal promoure un sever control dels augments de preus dels subministraments d'aigua, electricitat i gasos, transports públics, aliments i serveis bàsics.
 • Promoure polítiques actives per a les famílies. El treball productiu, les cotitzacions, la recaptació d'impostos i la demografia depenen en gran part de les polítiques familiars.
 • Aprovar i desplegar un programa de racionalització i fer compatibles els horaris laborals, escolars, de lleure, etc. La conciliació d'horaris laborals i familiars es una política activa de cohesió social.
 • Mantenir el comerç de proximitat limitant els grans equipaments comercials.
 • Emprendre amb voluntat política accions serioses, per pal·liar i/o solucionar, el gran problema social que representen per a les famílies els desnonaments i els productes financers d'alt risc.
 • Un programa sostingut de cessió d'habitatges socials a les persones que els necessitin, amb preus de lloguer mínims i possibles.
 • Garantir el subministrament d'aigua, electricitat i gasos a les llars de persones sense recursos suficients per assumir aquesta despesa.
 • Un programa finançant gratuïtament, fins a un topall de despesa, els petits arranjaments (canvi de banyera per dutxa, tancament de finestres, renovació cablejats elèctrics, reparació de l'enrajolat defectuós, canvi d'aixetes, etc.) a les llars de persones grans sense recursos per eliminar riscos i impediments.
 • La família, juntament amb les entitats de voluntariat social, esta alleugerint els efectes de la crisi. Tota política activa a favor de la família retorna mil per cent a tota la societat.