FATEC es felicita d'haver accedit al Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, la qual cosa significa reconèixer la llarga, permanent i regular interlocució que hem tingut amb tots els nivells de la Generalitat de Catalunya, els seus presidents, consellers i resta de dirigents, amb al Parlament de Catalunya, amb els seus presidents i diputats de tots els Grups Parlamentaris, la Sindicatura de Greuges i altres organismes públics, per tal de treballar conjuntament des de la informació, la proposta, l'estímul i la crítica sobre tots els temes necessaris.

I el reconeixement de FATEC com a una Institució representativa, reconeguda i escoltada, amb llarga trajectòria i amb actuacions responsables i eficients al servei del sector de persones d'edat de Catalunya.

 


 

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Dpt. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb Resolució del dia18 de maig de 2016, resol:
  1. Inscriure el grup d'interès Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC, en el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb tots els efectes establerts per la llei.
  2. Classificar el grup d'interès Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC, en la categoria registral: categoria III, Organitzacions no governamentals, subcategoria de fundacions i associacions.
  3. Ordenar l'assignació al grup d'interès l'identificador: 42
  4. Fer pública la inscripció, la classificació i la informació declarada en el registre, sense perjudici de les facultats de comprovació d'aquesta informació a l'empara de l'article16.3 del reglament.
Signat: Xavier Bernad i Gil