Índex de l`article

 

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS

 

DE GENT GRAN DE CATALUNYA -FATEC-

 

 

 

 

CAPITOL 1. DE LA FEDERACIÓ, EN GENERAL

Article 1. Denominació i naturalesa

1.- La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya fou constituïda el 1982 a Barcelona sota el nom de “Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya” i, per mitjà dels Estatuts aprovats el 4 de novembre de 1999, va adoptar la present denominació, “FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA”, tot mantenint la sigla FATEC.

2.- FATEC es una organització de naturalesa associativa i d’iniciativa social, sense ànim de lucre i està constituïda a partir de la federació d’entitats de persones grans o sèniors de més de 50 anys, legalment constituïdes, y per persones físiques a títol de socis individuals. La Federació respecta en tot la sobirania de la pròpia administració dels Casals i Entitats federades o adherides.

3.- La Federació tindrà una durada indefinida i tan sols es dissoldrà per acord d’una Assemblea General Extraordinària, o per qualsevol de les causes previstes en les lleis.

Article 2. Personalitat Jurídica i Capacitat d’Obrar

La Federació així constituïda té personalitat jurídica pròpia, independent de cadascuna de les entitats federades, i plena capacitat d’obrar, podent realitzar, conseqüentment, tots aquells actes que siguin necessaris pel compliment de les finalitats per les quals es va crear, amb subjecció a l’ordenament jurídic.

Art. 3. Règim jurídic

FATEC regula les seves activitats, actualment, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’Abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els presents Estatuts, pels acords de l’Assemblea General, pel Reglament de Règim interior i per els acords de la Junta Directiva, dins de l’esfera de la seva respectiva competència.

Article 4. Domicili

1.- El domicili social de la Federació és a Barcelona, carrer de Casanova, 36, baixos dreta, codi postal 08011. Aquest domicili pot variar per decisió de la Junta Directiva.

2.- La Junta Directiva podrà establir altres seus socials de Fatec, especialment les que corresponguin a Agrupacions Territorials.

Article 5. Àmbit Territorial

La Federació desenvolupa les seves activitats en tot l’àmbit de Catalunya, amb la possibilitat d’ampliar les seves activitats a d’altres Comunitats Autònomes, directament o amb col·laboració, a banda de les accions de caire representatiu, de col·laboració, d’adhesió i d’intercanvi que la Federació exerceixi en els àmbits de l’Estat Espanyol, de la Unitat Europa i internacional.

Article 6. Òrgans de Govern

La Direcció i l’Administració de la Federació estan a càrrec de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.


CAPITOL 2. DE L’ OBJECTE DE LA FEDERACIÓ

Article 7. Objectius i finalitats:

Els seus objectius son:

a. Vertebrar l’associacionisme de persones grans o sèniors a Catalunya, per mitjà de la federació d’entitats socials sense ànim de lucre legalment constituïdes i de l’adhesió d’altres col·lectius que agrupin a persones grans o sèniors i també a títol individual, amb vocació de representativitat d’aquests col·lectius.

b. Representar de manera no excloent, el moviment associatiu federat davant les institucions i la societat, tant a nivell català com en altres estaments d’àmbit estatal i internacionals.

c. Facilitar la millora en l’acció de les entitats de persones grans o sèniors per mitjà de la promoció de l’associacionisme, l’oferta de serveis, la promoció d’activitats i la formació dels seus dirigents, a través de la coordinació, la informació i l’intercanvi entre elles.

d. Impulsar àmbits de consens dins del sector de les persones grans o sèniors i entre aquestes i les administracions, tot procurant un treball conjunt al servei de les persones grans i del conjunt del país.

e. Estudiar, investigar, conèixer i expressar el pensament, els posicionaments, les opinions, els neguits, les necessitats, les mancances i el sentir d’aquests col·lectius, transmetent aquests missatges amb vocació de representativitat d’aquestes persones, vetllant, a l’hora, per fer efectiva la seva resolució.

f. Promoure el paper actiu de les persones grans o sèniors a la societat, a partir de la participació, l’associacionisme i el voluntariat, la presència social, la informació i la comunicació, les activitats físiques, culturals, d’acció cívica, recreatives, el turisme sociocultural i la preparació per a la jubilació laboral entre d’altres.

g. Estudiar, fer prospectiva, debatre i difondre els valors positius que persones grans o sèniors poden aportar a la societat, la previsible evolució d’aquets col·lectius en el futur, la seva inserció amb normalitat i el seu aprofitament com a valor social en el si de la societat, tot promovent el diàleg intergeneracional.

h. Col·laborar i participar activament en totes les institucions, consells, comissions, etc. públics o privats, catalans, estatals, europeus i internacionals, a on es debatin, estudiïn, acordin i gestionin millores, solucions i avenços per a persones grans i sèniors.


CAPITOL 3. DELS MEMBRES

Article 8. Membres

1.- Poden formar part de la federació les associacions de persones grans o sèniors de més de 50 anys, les entitats especialitzades o de caràcter intergeneracional, o les persones físiques a títol de socis individuals que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.  Es pot formar part de FATEC en qualitat de:

 • Membres Federats
 • Membres Adherits
 • Socis Individuals
 • Socis Protectors

2.- Pel que fa a les persones jurídiques que volen formar part de la Federació com a Membres Federats, Membres Adherits o Socis Protectors, han d’enviar a la Junta Directiva una sol·licitud d’ingrés, a cordada per l’òrgan competent, i les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no poden excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

3.- Pel que fa a les persones físiques que volen formar part de FATEC com a Socis Individuals o, si s’escau, com a Socis Protectors, han de tenir capacitat d’obrar suficient.

Article 9. Membres Federats

1.- Formen part com a Membres Federats de la Federació les associacions de persones grans o sèniors, ja siguin de llars o casals i les entitats especialitzades en alguna funció o altres de caràcter intergeneracional, sempre que compleixin els requisits exposats a continuació:

2.- Son deures dels Membres Federats:

 1. Haver presentat la sol·licitud d’alta i haver estat acceptada, segons es regula en l’article 13.
 2. Acceptar els presents Estatuts, la identitat de la Federació, el seu marc de funcionament, tal com consta en els documents pertinents, i la delegació de representativitat que significa federar-se.
 3. Complir amb les obligacions i acceptar les decisions que aprovi l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 4. Disposar de personalitat jurídica pròpia o bé delegada per un organisme superior. En aquest sentit, les seccions de persones grans o sèniors d’entitats sense ànim de lucre poden ser-hi membres prèvia justificació de la personalitat delegada, de la seva estructuració pròpia suficient i l’acceptació per part de l’entitat superior.
 5. Estar al corrent de pagament de la quota que marqui la Federació per als seus membres i altres aportacions reglamentàriament establertes.
 6. Col·laborar amb els objectius de la Federació i comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 7. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions  estatutàries.
 8. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3.- Són drets dels Membres Federats:

 1. Assistir i prendre part amb veu i vot a les Assemblees de les Agrupacions Territorials, i a les Assembles Generals de la Federació, per mitjà dels representants en qui delegui.

 2. Presentar proposicions i formular suggeriments a la Junta Directiva, a les Assemblees de les Agrupacions Territorials i a l’Assemblea General de la Federació.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que consideri oportunes.

 4. Rebre informació de la Federació i de tots aquells altres temes que la Junta Directiva consideri oportuns.

 5. Gaudir de tots els serveis que la Federació ofereix.

 6. Nomenar representants en qui delega per ser elegits per als càrrecs socials.

 7. Intervenir en el Govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 8. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la Federació.

 9. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 12. Posseir un exemplar dels Estatuts.

 13. Ser informats de la composició dels òrgans de govern i representació.

 14. Ser Informats obre l’estat dels comptes i rebre informació sobre les activitats de la Federació.

 15. Impugnar els acords dels òrgans de la federació que estimi contraris a la llei o als Estatuts.

Article 10. Membres Adherits.

1.- Es consideren Membres Adherits aquelles associacions o entitats que volen col•laborar amb la Federació, però no compleixen algun dels requisits descrits a l’article anterior com per ser-ne entitats federades.

2.- Son drets dels Membres Adherits:

 1. Assistir, amb veu però sense vot a les Assemblees de les Agrupacions Territorials i, a traves del Delegats elegits a l’Assemblea Territorial, participar a les Assemblees de la Federació.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells altres temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que consideri oportunes.

 4. Gaudir dels serveis de la Federació, i participar en les activitats que ofereixi la Federació, dins les condicions que marqui la Junta Directiva.

Article 11. Socis Individuals

1.- Es consideren Socis Individuals les persones físiques que volen tenir una vinculació amb la Federació i ajudar a aconseguir els seus objectius, sempre que compleixin els requisits exposats a continuació.

2.- Son deures dels Socis Individuals:

 1. Haver presentat la sol·licitud d’alta i haver estat acceptada, segons es regula al article 13.

 2. Acceptar els presents Estatuts, la identitat de la Federació i el seu marc de funcionament, tal com consta en els documents pertinents.

 3. Complir amb les obligacions i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 4. Estar al corrent de pagament de la quota que marqui la Federació per els seus membres i altres aportacions reglamentàriament establertes.

 5. Col·laborar amb els objectius de la Federació, i comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

 6. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3.- Son drets dels Socis Individuals:

 1. Assistir a les Assemblees Generals de la Federació amb veu i vot, per mitjà dels Delegats designats mitjançant sorteig entre ells.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que considerin oportunes.
 4. Gaudir dels serveis que la Federació ofereixi, dins les condicions que estableixi la Junta Directiva.
 5. Ser elegits per als càrrecs socials.
 6. Intervenir en el Govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la Federació.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 11. Consultar els llibres de la Federació.

Article 12.  Socis Protectors

1.- Es consideren Socis Protectors aquelles persones físiques o jurídiques que volen tenir una vinculació amb la Federació i col·laborar per aconseguir els seus objectius.

2.- Son drets dels Socis Protectors:

 1. Assistir a les assemblees Generals de la Federació amb veu sense vot, d’acord amb el que estableixi la Junta Directiva.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que considerin oportunes.

 4. Gaudir dels serveis que la Federació ofereixi, dins les condicions que estableixi la Junta Directiva.

 5. Els Socis Protectors hauran de pagar una quota en la forma i periodicitat que estableixi la Junta Directiva.

Article 13. Altes i baixes

1.- Les persones físiques o jurídiques que desitgin ser membres de la Federació ho han de demanar per escrit a la Junta Directiva i aquesta resoldrà, en la primera reunió que tingui lloc, sobre l’admissió provisional com a:

 1. Membre federat.

 2. Membre adherit.

 3. Soci individual.

 4. Soci protector.

O be resoldrà sobre la no admissió i sotmetrà la decisió a l’aprovació de l’Assemblea General més immediata.

2.- La qualitat de membres de la Federació es perd:

 1. Per voluntat pròpia de l’entitat, aprovada en la seva Junta Directiva i notificada per escrit, o de la persona membre.

 2. Per no fer front a les seves obligacions estatutàries enfront la Federació.

 3. Per motiu greu determinat per la Junta Directiva, entre els quals l’absència reiterada a les assemblees de les Agrupacions Territorials.

 4. Per resolució de la “Comissió de mediació”, aprovada per dues terceres parts de la Junta Directiva i ratificada per la propera Assemblea General.


CAPÍTOL 4. DE L’ESTRUCTURA TERRITORIAL

 

Article 14. Agrupacions Territorials

 1. La Federació estructura el seu treball en el territori a partir de les Agrupacions Territorials.
 2. Aquestes Agrupacions trameten la informació de les activitats, programes i serveis que la Federació ofereix a les Associacions de Llars i Casals, a les Entitats federades i als socis individuals, sobre les actuacions, gestions i objectius i dels resultats aconseguits; recullen els posicionaments, opinions i criteris de les persones del seu territori i els hi trameten els de la Federació; i gestionen l’adhesió de nous federats i el seu manteniment.
 3. Els presidents/es de les Agrupacions Territorials són elegits per l’Assemblea de l’Agrupació Territorial i nomenen la seva pròpia Junta d’Agrupació, de la que també formaran part els delegats de les comarques.
 4. A les Agrupacions Territorials la durada dels càrrecs és de quatre anys renovables una sola vegada en el mateix càrrec.
 5. Almenys un cop l’any s’ha de celebrar una Assemblea d’Agrupació on hi poden participar representants de tots els membres federats del seu àmbit territorial. S’han de reunir durant els tres primers mesos de cada any i, com a mínim, han d’elegir els Delegats a l’Assemblea General de la Federació d’aquell any. Aquests Delegats mantindran el títol fins a l’Assemblea General de l’any següent.

Article 15. Comarques

 1. Els delegats/des de les Comarques són nomenats pel President/a de l’Agrupació Territorial i n’informarà a la Junta Directiva. Pel que fa al Barcelonès, cadascun dels districtes de Barcelona i la resta de Municipis, son equiparats a comarques amb el nom de Delegats de Districte o de Municipi.
 2. Tenen la funció de representar i impulsar la Federació en el seu àmbit d’actuació.

Article 16. Delegats/des i/o Col·laboradors/es

Les Agrupaciones Territorials podran designar delegats i/o col·laboradors en el territori amb unes funcions especifiques, segons es determini per la Junta Directiva.


CAPÍTOL 5. DELS ÒRGANS DE GOVERN

TÍTOL I.- L’ASSAMBLEA GENERAL

Article 17. Composició i funcions

1.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea, deliberen sobre qualsevol altre assumpte d’interès per a la Federació i controlen l’activitat de la Junta Directiva.

2.- Les Assemblees Generals estan constituïdes pels membres de la Junta Directiva, els Delegats designats per cada Agrupació Territorial, els de les Entitats federades, els Membres Adherits, els Socis Individuals i els Socis Protectors, que es defineixin en el Reglament de Règim Intern que ha d’aprovar l’Assemblea General.

3.- Podran ser convidats, sense dret a vot, membres d’Entitats a les que la Federació estigui adherida i/o mantingui col·laboracions puntuals.

4.- Corresponen  a l’Assemblea General les funcions següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

 2. Elegir i separar als membres de la Junta Directiva.

 3. Modificar els Estatuts.

 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions dels Membres al finançament de la Federació.

 5. Acordar les altes i baixes de membres comunicades per la Junta Directiva.

 6. Acordar l’ingrés o la baixa en Federacions, Confederacions o altres Entitats.

 7. Sol·licitar la declaració d’Entitat d’utilitat púbica.

 8. Aprovar el Reglament de Règim intern i les seves modificacions.

 9. Acordar o ratificar la baixa disciplinaria dels membres associats.

 10. Resoldre sobre qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a la Junta Directiva.

 11. Per acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució.

 12. L’Assemblea General, en cas de reunió a instàncies dels membres federats, s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

Article 18. Convocatòria

 1. Les Assembles Generals seran convocades per la Junta Directiva com a mínim amb quinze dies d’antelació. Es farà mitjançant convocatòria per escrit, mitjans telemàtics o altres dirigida al domicili de les Agrupacions Territorials, als delegats que les respectives Assemblees hagin elegit prèviament, a les Entitats federades i als socis individuals elegits prèviament mitjançant sorteig.
 2. Quan s’hagi de produir l’elecció de la Junta Directiva, l’Assemblea serà convocada amb un mes d’antelació, a fi i efecte de respectar el període de presentació de candidatures.
 3. En la convocatòria hi ha de constar l’Ordre del Dia, data, hora i lloc de la reunió, facilitant la documentació a tractar.
 4. L’assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
 5. Cas que sigui necessari la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general, podran fer la sol·licitud a la Junta Directiva aquest fet, sempre que es faci per un nombre d’associats que representi, almenys, el 10% dels vots socials de la Federació. Si l’Assemblea General ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per la reunió.
 6. La Junta Directiva establirà el nombre total de Delegats i assignarà el repartiment proporcional entre les Agrupacions territorials, Membres federats i Socis individuals.
 7. També se n’informarà a la totalitat de les associacions, entitats, casals i socis individuals membres de la Federació.
 8. Si en l’Assemblea General es pretén demanar responsabilitats sobre l’exercici de les seves funcions contra membres de la Junta Directiva o la separació d’aquests sobre llurs càrrecs, s’ha de convocar, en el mateix acte, una sessió extraordinària de l’Assemblea General amb aquest punt com a únic de l’Ordre del Dia.

Article 19. Tipus d’Assemblees Generals

La Federació estableix els següents tipus d’assemblees: Assemblees Generals Ordinàries i Assemblees Generals Extraordinàries.

Article 20. Assemblees Generals Ordinàries

1.- L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, per aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

2.- L’Assemblea General Ordinària es reuneix necessàriament durant el primer semestre de cada any, preferentment durant el primer quadrimestre, sota el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

 2. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria anual de les activitats de la federació.

 3. Examen i aprovació, si s’escau, de l’Estat de la liquidació del pressupost anterior i de l’Estat de comptes corresponent.

 4. Aprovació, si s’escau, del projecte d’activitats previstes per a l’exercici següent.

 5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost presentat per la Junta Directiva corresponent a l’exercici següent.

 6. Elecció, si s’escau,  de nova Junta Directiva.

 7. Elecció o ratificació, segons s’escaigui, de nous càrrecs de la Junta Directiva.

 8. Aquells temes que es considerin susceptibles de debat i aprovació en l’Assemblea.

 9. Torn obert de paraules.

Article 21. Assemblees Generals Extraordinàries

L’Assemblea General Extraordinària s’ha de reunir en els casos següents:

 1. A iniciativa de la Junta Directiva.

 2. Si ho sol·licita un 10% dels membres federats.

Article 22. Constitució de les Assemblees

 1. Les Assemblees Generals, Ordinàries i Extraordinàries, quedaran constituïdes en primera convocatòria quan hi hagi representació de al menys la meitat més un dels Delegats designats (Article 17) i, en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre de concurrents.
 2. La presidència i la secretaria de les Assemblees correspon a les persones que ocupen aquests càrrecs en la Junta Directiva, llevat que els associats assistents en designin d’altres a l’inici de la reunió.

Article 23. Votacions i Actes.

 

1.- Els acords de l’Assemblea general s’adoptaran per majoria simple de vots.  El vot de qualitat del president/a decidirà els empats.

2.- El dret de vot es pot exercir per delegació mitjançant document signat per el titular o per mitjans telemàtics, amb un màxim de 3 vots delegats.

3.- En l’Assemblea General cal el vot favorable de les dues terceres parts dels Delegats presents, per adoptar acords sobre els assumptes següents, que són de la seva exclusiva competència:

 1. Modificació dels Estatuts.

 2. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució.

 3. Disposició  o alienació de béns.

4.- Els acords adoptats per l’Assemblea General, obliguen tots els membres, presents i absents, i dissidents.

5.- El Secretari/a o Vicesecretari/a redactarà l’Acta de cada reunió que signarà, amb el vistiplau del President/a. L’Acta ha d’incloure: data i lloc de la reunió, ordre del dia, resum dels assumptes tractats, acords adoptats, resultat numèric de les votacions i la llista dels Delegats assistents, i s’haurà d’aprovar a la propera reunió.

 

TITOL II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 24. Composició.

 1. La Junta Directiva està formada per un president/a, fins a tres vicepresidents/as, un secretari/a, un vicesecretari/a, un tresorer/a, tants presidents/es territorials com Agrupacions Territorials i un nombre de vocals no superior a 15.
 2. Entre aquests vocals, com a mínim, dos han de representar les Entitats federades i dos als Socis individuals.

Article 25. Funcions

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació, d’acord amb la Llei, els Estatuts i els acords adoptats per les Assemblees. Elabora el pressupost i els comptes anuals, proposa els objectius, programes i activitats, els posicionaments i criteris davant els diferents temes que afecten al col·lectiu de persones grans i sèniors, aprova provisionalment el balanç econòmic, l’estat de comptes i la memòria d’activitats o balanç social que hauran de ser ratificats per l’Assemblea General.
 2. Els membres de la Junta Directiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 3. Els membres de la Junta Directiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de la Federació i de participar de les deliberacions i en l’adopció dels acords. Han de complir també els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Federació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
 4. La Junta Directiva té facultats prou àmplies per administrar els fons de la FATEC.
 5. Així mateix, queda facultada per poder demanar crèdits sobre les subvencions concedides i convenis establerts i obrir comptes de crèdit per un import no superior al 30% del seu pressupost anual, i a autoritzar a un dels seus membres per realitzar els tràmits o autoritzacions necessàries que se’n derivin d’aquestes gestions.
 6. Les determinacions que facin referència a compra o venda de patrimoni i drets i constitució d’hipoteques o altres gravàmens, hauran d’ésser aprovades per l’Assemblea general.
 7. La Junta Directiva pot atorgar apoderaments, que també podrà revocar, amb les facultats que decideixi, en favor dels tècnics o persones que consideri oportunes.
 8. La Junta Directiva podrà crear i anular Consells, Grups de Treball i Comissions específiques i la seva composició, per el desenvolupament d’activitats concretes.  En cas d’urgència, la Comissió Permanent tindrà la mateixa facultat, demanant la ratificació a la propera reunió de la Junta Directiva.
 9. La Junta Directiva podrà nomenar una “Comissió de Mediació” per tractar les infraccions comeses per els membres de la Federació, que tramitarà, si s’escau, l’expedient sancionador i la proposta de resolució en el termini de 15 dies. La resolució final, motivada, ha de ser aprovada per les dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva en el termini de 15 dies i ratificada per la propera Assemblea General.
 10. La Junta Directiva haurà de demanar l’autorització de l’Assemblea General per constituir Fundacions, associar-se amb altres Entitats de caràcter social i establir convenis amb societats mercantils, per el compliment dels seus objectius.

Article 26. Elecció

 1. La Junta Directiva, en candidatura tancada, és elegida per l’Assemblea General entre les candidatures presentades, tret dels presidents de les Agrupacions Territorials, els quals són elegits en les seves pròpies Assemblees territorials.
 2. Tots els càrrecs es desenvoluparan amb caràcter gratuït.   Excepcionalment, i si les possibilitats financeres de la Federació ho permeten, l’Assemblea General podrà acordar l’aplicació de l’Art. 322-16 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
 3. 3.- La Junta Directiva establirà un període mínim de vint dies per a la presentació de candidatures; Els membres de les candidatures han de ser socis d’alguna Associació o Entitat federada o Socis individuals.
 4. 4.- La durada dels càrrecs és per un període de quatre anys, amb possibilitat d’una reelecció consecutiva.  Excepcionalment, en cas de proposar-se una segona i última reelecció, s’exigirà una majoria qualificada de dos terços de l’Assemblea General Ordinària.
 5. Els membres de la Junta Directiva entren en funcions un cop acceptat el càrrec per el qual han estat elegits. L’acceptació del càrrec s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat.
 6. Els presidents de les Agrupacions Territorials, per causa justificada, poden delegar per escrit la seva presència, amb veu i vot, a la Junta Directiva en alguna persona de la pròpia Agrupació Comarcal.

Article 27. Substitucions i vacants.

1.- En cas d’incompliment manifest i reiterat de les seves responsabilitats, d’acord amb la legislació vigent, la Junta Directiva pot rellevar provisionalment del seu càrrec, prèvia audiència, a qualsevol membre de la pròpia Junta Directiva, sempre que es faci per acord de dos terços de la resta de membres i es sotmeti a la ratificació l’Assemblea General en la seva primera reunió.

2.- En cas de produir-se una vacant, la pròpia Junta Directiva podrà elegir per cooptació una persona que actuï en funcions fins a la pròxima Assemblea General, que ratificarà el nomenament, sempre d’antre els col•lectius a qui correspongui la representació de la vacant.

3.- Cessament en el càrrec:

 1. 1) Els membres de la Junta Directiva cessen en el càrrec per les causes següents:

  1. Mort o declaració d’absència.

  2. Incapacitat o inhabilitació.

  3. Venciment del càrrec, llevat la renovació.

  4. Renúncia notificada a la Junta Directiva.

  5. Separació acordada per l’Assemblea General.

  6. Qualsevol altre que estableixin la llei o els estatuts.

2) L’Assemblea General pot acordar en qualsevol moment separar de  llurs funcions alguns o tots els membres  de la Junta Directiva, amb subjecció al que estableixi la Llei.

Article 28. Funcionament

 1. La Junta Directiva es reunirà amb periodicitat trimestral, i sempre que sigui convocada pel president/a o a petició de cinc dels seus components, enviant convocatòria per escrit o per mitjans telemàtics, amb quinze dies d’antelació.
 2. Els acords s’adoptaran per majoria simple. El vot de qualitat del president/a decidirà els empats.
 3. La presència de la meitat dels seus components és necessària per a la validesa dels acords, dels quals s’haurà d’estendre una acta, signada al menys pel president i pel secretari.
 4. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari/a i el President/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’Acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 29. President/a

 1. El president/a dirigeix i representa legalment a la Federació, vetlla en el sentit més ampli pels principis, els objectius i el sentit de la Federació, promou, impulsa i coordina el desenvolupament de les seves activitats, pot presidir les reunions de les comissions i grups de treball “ad hoc” quant ho consideri necessari, actuant sempre per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Dirigeix l’equip professional, les activitats administratives i la seva composició, quina funció pot delegar.
 2. Actua com a màxim representant d’aquesta en actes públics, òrgans de representació i també davant dels tribunals de justícia o qualsevol altra autoritat, organisme o corporació, disposa d’apoderament per tots els actes societaris, amb atribucions de poder delegar a un vicepresident i atorgar poders judicials a favor de procuradors de tribunals i lletrats.
 3. El president/a queda també facultat per signar convenis amb les administracions públiques o altres entitats socials, culturals o mercantils, que se’n derivin de les activitats de la Federació.
 4. La mort, incapacitació o dimissió del president/a comporta la seva substitució per acord de la Junta Directiva en la persona d’un vicepresident fins a la propera Assemblea General en la que s’elegirà una nova Junta.

Article 30. Vicepresidents/es

Els Vicepresidents/es, per el seu ordre, substituiran el President en cas d’absència, impossibilitat o qualsevol altre causa. També s’encarregaran d’assistir-lo en les seves funcions.

Article 31. Secretari/a i Vicesecretari/a

El Secretari/a custodia la documentació de la Federació, aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redacta i autoritza els certificats que calgui lliurar i porta el llibre de registre de socis. Pot delegar funcions en el vicesecretari/a, el qual també el substituirà en cas d’absència.

Article 32. Tresorer/a

 1. El tresorer/a controla i custodia els recursos de la Federació, signa  els moviments bancaris, rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, aprova les despeses d’acord amb el president, elabora el pressupost, el balanç i la rendició de comptes anuals. Porta la comptabilitat, el control pressupostari, justifica les subvencions i aportacions diverses rebudes. Pot delegar part de les seves funcions en altres persones, amb l’aprovació prèvia de la Junta Directiva.
 2. En els comptes corrents o les llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvis, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el secretari o secretària, i persona apoderada. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, de les quals una ha de ser necessàriament la del tresorer o tresorera o del president o presidenta.

Article 33. Vocals

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els encomani.

Article 34. Responsables d’Àrea, Programa o Activitat.

Els responsables d’àrea, programa o activitat, amb el títol que es decideixi, tindran les funcions de promoció, coordinació i dinamització de les accions encarregades per la Junta Directiva dins de les àrees que els hi han estat assignades i que es definiran en el Cartipàs de funcions de cada exercici. Els membres de la Junta Directiva podran ser, a la vegada, responsables d’àrea, programa o activitat

Article 35. Presidents/es Agrupacions Territorials

Els Presidents/es de les Agrupacions Territorials representen dins la Junta Directiva el seu àmbit territorial, en el que s’encarreguen de dinamitzar les funcions de la Federació i exercir-hi la representació de la mateixa.

Article 36. Comissió Permanent

 1. La Junta Directiva delega en la Comissió Permanent el seguiment i compliment dels seus acords i els de l’Assemblea General, el funcionament de les activitats i programes, el debat i els criteris davant els diferents temes que es tractin i totes les decisions i acords necessaris per la bona marxa i agilització del funcionament de la Federació en el període entre les seves reunions, a la primera de les quals haurà de rebre informació i ratificar el que sigui necessari.
 2. La Comissió Permanent està formada per el president/a, els vicepresidents/as, el secretari/a, el vicesecretari/a i el tresorer/a.  Es reuneix amb la periodicitat que imposin les necessitats del funcionament de l’entitat i/o sempre que sigui convocada pel President/a.  Les actes de les seves reunions seran trameses a la resta dels membres de la Junta Directiva.
 3. El president/a pot convocar a una reunió de la Comissió Permanent a la persona o persones que consideri convenient, en funció dels temes a tractar.

CAPÍTOL 6. DELS RECURSOS ECONÒMICS

Article 37. Finançament

1.- Els recursos econòmics per al desenvolupament dels objectius socials de la Federació procediran de:

a) La quota anual ordinària que estableixi la Junta Directiva, ratificada per l’Assemblea General als membres federats i als socis individuals o protectors.
b) Altres aportacions reglamentàriament establertes per l’Assemblea General.
c) Subvencions d’organismes públics o entitats privades.
d) Convenis de col·laboració amb organismes públics i d’altres entitats.
e) Aportacions amb caràcter de mecenatge o esponsorització.
f) La venda de serveis producte del desenvolupament de les funcions pròpies.
g) Llegats, donatius i herències.
h) Qualsevol altre tipus d’ingrés que sigui conforme a la llei.

2.- Tots els membres de la federació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en proporció que determini l’assemblea general, a proposta de la Junta Directiva. L’assemblea general por establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –a abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

3.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 38  -  Patrimoni:

 

La Federació, en el moment de la seva constitució, no disposava de patrimoni fundacional.


 

CAPÍTOL 7. DE L’ ADMINISTRACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 39. Llibres i registres

 

 1. La Federació portarà preceptivament la comptabilitat oficial que reflecteixi fidelment llur activitat i que permeti fer el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals, el llibre d’actes, el registre dels membres i entitats federades, adherides i de socis individuals i tots els altres documents prescrits per la llei, observant els requisits exigits per les disposicions legals aplicables.
 2. El Llibre d’Actes ha de contenir les actes de les reunions de les Assemblees i de la Junta Directiva amb la signatura del Secretari i el vistiplau del President. Es poden obrir llibres d’actes separats per a diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.
 3. El Llibre d’Associats (membres i entitats federades, adherides i socis individuals) ha de contenir una relació actualitzada en la que constin les dades d’alta i de baixa i el seu domicili, amb l’únic efecte de poder convocar-los a les reunions. Pot dur-se amb suport informàtic.
 4. El Llibre de Voluntaris ha de contenir una relació actualitzada dels voluntaris amb una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica si en tenen. Pot dur-se en suport informàtic.

Article 40. Membres voluntaris

 1. La Federació promourà amb especial interès la participació de voluntaris en els diferents programes d’acció, els quals tindran com a drets i deures aquells que estableixin les lleis vigents.
 2. Els membres de la Junta Directiva, Dirigents territorials i els voluntaris col·laboradors signaran un conveni que fixarà el seu compromís voluntari, la gratuïtat de les seves accions i el rescabalament de les despeses necessàries fetes, d’acord amb la legislació vigent. El President signarà aquest document.

 

CAPÍTOL 8. DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 41. Règim Disciplinari

 

1.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels Membres de la Federació.

2.- Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la federació, segons el que estableixi el Reglament de Règim Interior.

3.- El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena una “comissió de mediació” que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

4.- Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, d’acord amb procediment que estableix el Reglament de Règim Interior, davant la primera assemblea general que tingui lloc.


 

 

CAPÍTOL 9. DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ

Article 42. Causes de dissolució

La Federació es dissoldrà:

 1. Per voluntat de les tres cinquenes parts dels Delegats presents o representats en Assemblea General Extraordinària.

 2. Per les causes determinades en l’Article 39 del Codi Civil.

 3. Per sentència judicial ferma i definitiva.

Article 43. Comissió liquidadora

 

1.- Aprovada la dissolució en Assemblea General Extraordinària, la Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora, amb àmplies facultats per a complir la seva comesa, havent de procedir a la realització dels seus béns i a liquidar els deutes i, en cas de quedar algun bé, es donarà a alguna/es entitat/s que persegueixi/n finalitats anàlogues o bé es lliurarà a la Generalitat de Catalunya per a la seva distribució als establiments benèfics de Catalunya.

2.- Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.


 

 

DISPOSICIONS GENERALS

 1. La present revisió del Estatut ha estat motivada per l’aplicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 1. Com a complement dels presents Estatuts s’establirà el Reglament de Règim Interior, el qual haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.

 2. En els aspectes no previstos en els presents Estatuts ni en el Reglament de Règim Interior es procedirà segons el que disposi la legislació vigent en relació a les federacions.

 3. La Federació contractarà les assegurances normativament exigides per a tots el membres de Juntes i voluntaris col·laboradors i per les altres cobertures necessàries.

 4. La Federació podrà contractar al personal professional necessari per cobrir les necessitats de gestió, administratives i d’assessorament.


 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

 1. La Junta Directiva actuant en el moment de l’aprovació d’aquest nou Estatut, continuarà en la plenitud de les seves funcions, fins esgotar el temps previst en l’anterior Estatut.

 2. El Reglament de Règim Interior establirà la distribució de la Xarxa Territorial, constituint les corresponents Agrupacions i Delegacions Territorials.

 

El Secretari Lluís-Ignasi Dietrich i Castells, amb el vist-i-plau del President Mario Cugat i Leseurs, certifiquen que aquests són els Estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària que va tenir lloc a la Seu d’Urgell el 16 de juny de 2010.

 

El Secretari: Lluís I. Dietrich i Castells

El President: Mario Cugat i Leseurs