Índex de l`article

CAPITOL 2. DE L’ OBJECTE DE LA FEDERACIÓ

Article 7. Objectius i finalitats:

Els seus objectius son:

a. Vertebrar l’associacionisme de persones grans o sèniors a Catalunya, per mitjà de la federació d’entitats socials sense ànim de lucre legalment constituïdes i de l’adhesió d’altres col·lectius que agrupin a persones grans o sèniors i també a títol individual, amb vocació de representativitat d’aquests col·lectius.

b. Representar de manera no excloent, el moviment associatiu federat davant les institucions i la societat, tant a nivell català com en altres estaments d’àmbit estatal i internacionals.

c. Facilitar la millora en l’acció de les entitats de persones grans o sèniors per mitjà de la promoció de l’associacionisme, l’oferta de serveis, la promoció d’activitats i la formació dels seus dirigents, a través de la coordinació, la informació i l’intercanvi entre elles.

d. Impulsar àmbits de consens dins del sector de les persones grans o sèniors i entre aquestes i les administracions, tot procurant un treball conjunt al servei de les persones grans i del conjunt del país.

e. Estudiar, investigar, conèixer i expressar el pensament, els posicionaments, les opinions, els neguits, les necessitats, les mancances i el sentir d’aquests col·lectius, transmetent aquests missatges amb vocació de representativitat d’aquestes persones, vetllant, a l’hora, per fer efectiva la seva resolució.

f. Promoure el paper actiu de les persones grans o sèniors a la societat, a partir de la participació, l’associacionisme i el voluntariat, la presència social, la informació i la comunicació, les activitats físiques, culturals, d’acció cívica, recreatives, el turisme sociocultural i la preparació per a la jubilació laboral entre d’altres.

g. Estudiar, fer prospectiva, debatre i difondre els valors positius que persones grans o sèniors poden aportar a la societat, la previsible evolució d’aquets col·lectius en el futur, la seva inserció amb normalitat i el seu aprofitament com a valor social en el si de la societat, tot promovent el diàleg intergeneracional.

h. Col·laborar i participar activament en totes les institucions, consells, comissions, etc. públics o privats, catalans, estatals, europeus i internacionals, a on es debatin, estudiïn, acordin i gestionin millores, solucions i avenços per a persones grans i sèniors.