Índex de l`article

CAPÍTOL 5. DELS ÒRGANS DE GOVERN

TÍTOL I.- L’ASSAMBLEA GENERAL

Article 17. Composició i funcions

1.- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea, deliberen sobre qualsevol altre assumpte d’interès per a la Federació i controlen l’activitat de la Junta Directiva.

2.- Les Assemblees Generals estan constituïdes pels membres de la Junta Directiva, els Delegats designats per cada Agrupació Territorial, els de les Entitats federades, els Membres Adherits, els Socis Individuals i els Socis Protectors, que es defineixin en el Reglament de Règim Intern que ha d’aprovar l’Assemblea General.

3.- Podran ser convidats, sense dret a vot, membres d’Entitats a les que la Federació estigui adherida i/o mantingui col·laboracions puntuals.

4.- Corresponen  a l’Assemblea General les funcions següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

 2. Elegir i separar als membres de la Junta Directiva.

 3. Modificar els Estatuts.

 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions dels Membres al finançament de la Federació.

 5. Acordar les altes i baixes de membres comunicades per la Junta Directiva.

 6. Acordar l’ingrés o la baixa en Federacions, Confederacions o altres Entitats.

 7. Sol·licitar la declaració d’Entitat d’utilitat púbica.

 8. Aprovar el Reglament de Règim intern i les seves modificacions.

 9. Acordar o ratificar la baixa disciplinaria dels membres associats.

 10. Resoldre sobre qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a la Junta Directiva.

 11. Per acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució.

 12. L’Assemblea General, en cas de reunió a instàncies dels membres federats, s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

Article 18. Convocatòria

 1. Les Assembles Generals seran convocades per la Junta Directiva com a mínim amb quinze dies d’antelació. Es farà mitjançant convocatòria per escrit, mitjans telemàtics o altres dirigida al domicili de les Agrupacions Territorials, als delegats que les respectives Assemblees hagin elegit prèviament, a les Entitats federades i als socis individuals elegits prèviament mitjançant sorteig.
 2. Quan s’hagi de produir l’elecció de la Junta Directiva, l’Assemblea serà convocada amb un mes d’antelació, a fi i efecte de respectar el període de presentació de candidatures.
 3. En la convocatòria hi ha de constar l’Ordre del Dia, data, hora i lloc de la reunió, facilitant la documentació a tractar.
 4. L’assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
 5. Cas que sigui necessari la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general, podran fer la sol·licitud a la Junta Directiva aquest fet, sempre que es faci per un nombre d’associats que representi, almenys, el 10% dels vots socials de la Federació. Si l’Assemblea General ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per la reunió.
 6. La Junta Directiva establirà el nombre total de Delegats i assignarà el repartiment proporcional entre les Agrupacions territorials, Membres federats i Socis individuals.
 7. També se n’informarà a la totalitat de les associacions, entitats, casals i socis individuals membres de la Federació.
 8. Si en l’Assemblea General es pretén demanar responsabilitats sobre l’exercici de les seves funcions contra membres de la Junta Directiva o la separació d’aquests sobre llurs càrrecs, s’ha de convocar, en el mateix acte, una sessió extraordinària de l’Assemblea General amb aquest punt com a únic de l’Ordre del Dia.

Article 19. Tipus d’Assemblees Generals

La Federació estableix els següents tipus d’assemblees: Assemblees Generals Ordinàries i Assemblees Generals Extraordinàries.

Article 20. Assemblees Generals Ordinàries

1.- L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, per aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

2.- L’Assemblea General Ordinària es reuneix necessàriament durant el primer semestre de cada any, preferentment durant el primer quadrimestre, sota el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

 2. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria anual de les activitats de la federació.

 3. Examen i aprovació, si s’escau, de l’Estat de la liquidació del pressupost anterior i de l’Estat de comptes corresponent.

 4. Aprovació, si s’escau, del projecte d’activitats previstes per a l’exercici següent.

 5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost presentat per la Junta Directiva corresponent a l’exercici següent.

 6. Elecció, si s’escau,  de nova Junta Directiva.

 7. Elecció o ratificació, segons s’escaigui, de nous càrrecs de la Junta Directiva.

 8. Aquells temes que es considerin susceptibles de debat i aprovació en l’Assemblea.

 9. Torn obert de paraules.

Article 21. Assemblees Generals Extraordinàries

L’Assemblea General Extraordinària s’ha de reunir en els casos següents:

 1. A iniciativa de la Junta Directiva.

 2. Si ho sol·licita un 10% dels membres federats.

Article 22. Constitució de les Assemblees

 1. Les Assemblees Generals, Ordinàries i Extraordinàries, quedaran constituïdes en primera convocatòria quan hi hagi representació de al menys la meitat més un dels Delegats designats (Article 17) i, en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre de concurrents.
 2. La presidència i la secretaria de les Assemblees correspon a les persones que ocupen aquests càrrecs en la Junta Directiva, llevat que els associats assistents en designin d’altres a l’inici de la reunió.

Article 23. Votacions i Actes.

 

1.- Els acords de l’Assemblea general s’adoptaran per majoria simple de vots.  El vot de qualitat del president/a decidirà els empats.

2.- El dret de vot es pot exercir per delegació mitjançant document signat per el titular o per mitjans telemàtics, amb un màxim de 3 vots delegats.

3.- En l’Assemblea General cal el vot favorable de les dues terceres parts dels Delegats presents, per adoptar acords sobre els assumptes següents, que són de la seva exclusiva competència:

 1. Modificació dels Estatuts.

 2. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució.

 3. Disposició  o alienació de béns.

4.- Els acords adoptats per l’Assemblea General, obliguen tots els membres, presents i absents, i dissidents.

5.- El Secretari/a o Vicesecretari/a redactarà l’Acta de cada reunió que signarà, amb el vistiplau del President/a. L’Acta ha d’incloure: data i lloc de la reunió, ordre del dia, resum dels assumptes tractats, acords adoptats, resultat numèric de les votacions i la llista dels Delegats assistents, i s’haurà d’aprovar a la propera reunió.

 

TITOL II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 24. Composició.

 1. La Junta Directiva està formada per un president/a, fins a tres vicepresidents/as, un secretari/a, un vicesecretari/a, un tresorer/a, tants presidents/es territorials com Agrupacions Territorials i un nombre de vocals no superior a 15.
 2. Entre aquests vocals, com a mínim, dos han de representar les Entitats federades i dos als Socis individuals.

Article 25. Funcions

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació, d’acord amb la Llei, els Estatuts i els acords adoptats per les Assemblees. Elabora el pressupost i els comptes anuals, proposa els objectius, programes i activitats, els posicionaments i criteris davant els diferents temes que afecten al col·lectiu de persones grans i sèniors, aprova provisionalment el balanç econòmic, l’estat de comptes i la memòria d’activitats o balanç social que hauran de ser ratificats per l’Assemblea General.
 2. Els membres de la Junta Directiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 3. Els membres de la Junta Directiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de la Federació i de participar de les deliberacions i en l’adopció dels acords. Han de complir també els deures comptables, custodiar els llibres, tenir-los actualitzats i guardar secret de les informacions confidencials relatives a la Federació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
 4. La Junta Directiva té facultats prou àmplies per administrar els fons de la FATEC.
 5. Així mateix, queda facultada per poder demanar crèdits sobre les subvencions concedides i convenis establerts i obrir comptes de crèdit per un import no superior al 30% del seu pressupost anual, i a autoritzar a un dels seus membres per realitzar els tràmits o autoritzacions necessàries que se’n derivin d’aquestes gestions.
 6. Les determinacions que facin referència a compra o venda de patrimoni i drets i constitució d’hipoteques o altres gravàmens, hauran d’ésser aprovades per l’Assemblea general.
 7. La Junta Directiva pot atorgar apoderaments, que també podrà revocar, amb les facultats que decideixi, en favor dels tècnics o persones que consideri oportunes.
 8. La Junta Directiva podrà crear i anular Consells, Grups de Treball i Comissions específiques i la seva composició, per el desenvolupament d’activitats concretes.  En cas d’urgència, la Comissió Permanent tindrà la mateixa facultat, demanant la ratificació a la propera reunió de la Junta Directiva.
 9. La Junta Directiva podrà nomenar una “Comissió de Mediació” per tractar les infraccions comeses per els membres de la Federació, que tramitarà, si s’escau, l’expedient sancionador i la proposta de resolució en el termini de 15 dies. La resolució final, motivada, ha de ser aprovada per les dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva en el termini de 15 dies i ratificada per la propera Assemblea General.
 10. La Junta Directiva haurà de demanar l’autorització de l’Assemblea General per constituir Fundacions, associar-se amb altres Entitats de caràcter social i establir convenis amb societats mercantils, per el compliment dels seus objectius.

Article 26. Elecció

 1. La Junta Directiva, en candidatura tancada, és elegida per l’Assemblea General entre les candidatures presentades, tret dels presidents de les Agrupacions Territorials, els quals són elegits en les seves pròpies Assemblees territorials.
 2. Tots els càrrecs es desenvoluparan amb caràcter gratuït.   Excepcionalment, i si les possibilitats financeres de la Federació ho permeten, l’Assemblea General podrà acordar l’aplicació de l’Art. 322-16 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
 3. 3.- La Junta Directiva establirà un període mínim de vint dies per a la presentació de candidatures; Els membres de les candidatures han de ser socis d’alguna Associació o Entitat federada o Socis individuals.
 4. 4.- La durada dels càrrecs és per un període de quatre anys, amb possibilitat d’una reelecció consecutiva.  Excepcionalment, en cas de proposar-se una segona i última reelecció, s’exigirà una majoria qualificada de dos terços de l’Assemblea General Ordinària.
 5. Els membres de la Junta Directiva entren en funcions un cop acceptat el càrrec per el qual han estat elegits. L’acceptació del càrrec s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat.
 6. Els presidents de les Agrupacions Territorials, per causa justificada, poden delegar per escrit la seva presència, amb veu i vot, a la Junta Directiva en alguna persona de la pròpia Agrupació Comarcal.

Article 27. Substitucions i vacants.

1.- En cas d’incompliment manifest i reiterat de les seves responsabilitats, d’acord amb la legislació vigent, la Junta Directiva pot rellevar provisionalment del seu càrrec, prèvia audiència, a qualsevol membre de la pròpia Junta Directiva, sempre que es faci per acord de dos terços de la resta de membres i es sotmeti a la ratificació l’Assemblea General en la seva primera reunió.

2.- En cas de produir-se una vacant, la pròpia Junta Directiva podrà elegir per cooptació una persona que actuï en funcions fins a la pròxima Assemblea General, que ratificarà el nomenament, sempre d’antre els col•lectius a qui correspongui la representació de la vacant.

3.- Cessament en el càrrec:

 1. 1) Els membres de la Junta Directiva cessen en el càrrec per les causes següents:

  1. Mort o declaració d’absència.

  2. Incapacitat o inhabilitació.

  3. Venciment del càrrec, llevat la renovació.

  4. Renúncia notificada a la Junta Directiva.

  5. Separació acordada per l’Assemblea General.

  6. Qualsevol altre que estableixin la llei o els estatuts.

2) L’Assemblea General pot acordar en qualsevol moment separar de  llurs funcions alguns o tots els membres  de la Junta Directiva, amb subjecció al que estableixi la Llei.

Article 28. Funcionament

 1. La Junta Directiva es reunirà amb periodicitat trimestral, i sempre que sigui convocada pel president/a o a petició de cinc dels seus components, enviant convocatòria per escrit o per mitjans telemàtics, amb quinze dies d’antelació.
 2. Els acords s’adoptaran per majoria simple. El vot de qualitat del president/a decidirà els empats.
 3. La presència de la meitat dels seus components és necessària per a la validesa dels acords, dels quals s’haurà d’estendre una acta, signada al menys pel president i pel secretari.
 4. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel Secretari/a i el President/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’Acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 29. President/a

 1. El president/a dirigeix i representa legalment a la Federació, vetlla en el sentit més ampli pels principis, els objectius i el sentit de la Federació, promou, impulsa i coordina el desenvolupament de les seves activitats, pot presidir les reunions de les comissions i grups de treball “ad hoc” quant ho consideri necessari, actuant sempre per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. Dirigeix l’equip professional, les activitats administratives i la seva composició, quina funció pot delegar.
 2. Actua com a màxim representant d’aquesta en actes públics, òrgans de representació i també davant dels tribunals de justícia o qualsevol altra autoritat, organisme o corporació, disposa d’apoderament per tots els actes societaris, amb atribucions de poder delegar a un vicepresident i atorgar poders judicials a favor de procuradors de tribunals i lletrats.
 3. El president/a queda també facultat per signar convenis amb les administracions públiques o altres entitats socials, culturals o mercantils, que se’n derivin de les activitats de la Federació.
 4. La mort, incapacitació o dimissió del president/a comporta la seva substitució per acord de la Junta Directiva en la persona d’un vicepresident fins a la propera Assemblea General en la que s’elegirà una nova Junta.

Article 30. Vicepresidents/es

Els Vicepresidents/es, per el seu ordre, substituiran el President en cas d’absència, impossibilitat o qualsevol altre causa. També s’encarregaran d’assistir-lo en les seves funcions.

Article 31. Secretari/a i Vicesecretari/a

El Secretari/a custodia la documentació de la Federació, aixeca, redacta i signa les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redacta i autoritza els certificats que calgui lliurar i porta el llibre de registre de socis. Pot delegar funcions en el vicesecretari/a, el qual també el substituirà en cas d’absència.

Article 32. Tresorer/a

 1. El tresorer/a controla i custodia els recursos de la Federació, signa  els moviments bancaris, rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, aprova les despeses d’acord amb el president, elabora el pressupost, el balanç i la rendició de comptes anuals. Porta la comptabilitat, el control pressupostari, justifica les subvencions i aportacions diverses rebudes. Pot delegar part de les seves funcions en altres persones, amb l’aprovació prèvia de la Junta Directiva.
 2. En els comptes corrents o les llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvis, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el secretari o secretària, i persona apoderada. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, de les quals una ha de ser necessàriament la del tresorer o tresorera o del president o presidenta.

Article 33. Vocals

Els vocals tenen les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i també les que sorgeixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa junta els encomani.

Article 34. Responsables d’Àrea, Programa o Activitat.

Els responsables d’àrea, programa o activitat, amb el títol que es decideixi, tindran les funcions de promoció, coordinació i dinamització de les accions encarregades per la Junta Directiva dins de les àrees que els hi han estat assignades i que es definiran en el Cartipàs de funcions de cada exercici. Els membres de la Junta Directiva podran ser, a la vegada, responsables d’àrea, programa o activitat

Article 35. Presidents/es Agrupacions Territorials

Els Presidents/es de les Agrupacions Territorials representen dins la Junta Directiva el seu àmbit territorial, en el que s’encarreguen de dinamitzar les funcions de la Federació i exercir-hi la representació de la mateixa.

Article 36. Comissió Permanent

 1. La Junta Directiva delega en la Comissió Permanent el seguiment i compliment dels seus acords i els de l’Assemblea General, el funcionament de les activitats i programes, el debat i els criteris davant els diferents temes que es tractin i totes les decisions i acords necessaris per la bona marxa i agilització del funcionament de la Federació en el període entre les seves reunions, a la primera de les quals haurà de rebre informació i ratificar el que sigui necessari.
 2. La Comissió Permanent està formada per el president/a, els vicepresidents/as, el secretari/a, el vicesecretari/a i el tresorer/a.  Es reuneix amb la periodicitat que imposin les necessitats del funcionament de l’entitat i/o sempre que sigui convocada pel President/a.  Les actes de les seves reunions seran trameses a la resta dels membres de la Junta Directiva.
 3. El president/a pot convocar a una reunió de la Comissió Permanent a la persona o persones que consideri convenient, en funció dels temes a tractar.