Índex de l`article

 

 

CAPÍTOL 9. DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ

Article 42. Causes de dissolució

La Federació es dissoldrà:

  1. Per voluntat de les tres cinquenes parts dels Delegats presents o representats en Assemblea General Extraordinària.

  2. Per les causes determinades en l’Article 39 del Codi Civil.

  3. Per sentència judicial ferma i definitiva.

Article 43. Comissió liquidadora

 

1.- Aprovada la dissolució en Assemblea General Extraordinària, la Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora, amb àmplies facultats per a complir la seva comesa, havent de procedir a la realització dels seus béns i a liquidar els deutes i, en cas de quedar algun bé, es donarà a alguna/es entitat/s que persegueixi/n finalitats anàlogues o bé es lliurarà a la Generalitat de Catalunya per a la seva distribució als establiments benèfics de Catalunya.

2.- Els membres de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.