Índex de l`article

 

 

DISPOSICIONS GENERALS

  1. La present revisió del Estatut ha estat motivada per l’aplicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

  1. Com a complement dels presents Estatuts s’establirà el Reglament de Règim Interior, el qual haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.

  2. En els aspectes no previstos en els presents Estatuts ni en el Reglament de Règim Interior es procedirà segons el que disposi la legislació vigent en relació a les federacions.

  3. La Federació contractarà les assegurances normativament exigides per a tots el membres de Juntes i voluntaris col·laboradors i per les altres cobertures necessàries.

  4. La Federació podrà contractar al personal professional necessari per cobrir les necessitats de gestió, administratives i d’assessorament.