DECLARACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE

LA NOVA ESTRATÈGIA I LEMA QUE ADOPTA LA FEDERACIÓ

Gairebé des de la seva fundació, el Lema principal de Fatec, sobre el que ha voltat tota la seva activitat ha estat: “GENT GRAN - VIDA ACTIVA”.

Continua sent vàlid, però els objectius i activitats de Fatec per desenvolupar-lo canvien amb els temps i cal reflexionar i acordar ajustos i adaptacions a la realitat actual i sobretot en base a la prospectiva de futur del col·lectiu de les persones grans, de la seva inserció en el sí de la Societat i dels canvis que aquesta necessita al trobar-se amb una redistribució del pes específic de les diferents edats.

Acte de FatecDurant molt de temps les accions principals realitzades han estat de caràcter reivindicatiu, demandant als Poders Públics les millores i solucions que les mancances que tenia i té la Gent Gran fossin resoltes. La dedicació i l’eficàcia de les accions de les anteriors Juntes Directives han estat encomiables i els resultats obtinguts i els objectius assolits han estat importants, significatius i tots ells han aconseguit millorar les condicions de vida del nostre col·lectiu.

En el pas del temps, l’acció de Fatec i d’altres entitats o organitzacions i les decisions preses per els nostres Parlaments i Governs han anant resolent algunes de les necessitats denunciades i a data d’avui, altres estan en tràmit i amb sòlides esperances de positiva solució. Queden necessitats a gestionar i d’altres que aniran apareixent, però Fatec es limitaria a si mateixa i no acompliria en plenitud el seu lema fundacional si només es dediqués a la feina de reivindicació, sense participar activament en la construcció de la societat del pròxim futur, en la que el percentatge poblacional de persones grans, la seva longevitat, el seu nivell cultural i la seva salut mental i física faran canviar els esquemes i l’organització social del País.

Per tot això, la Junta Directiva de Fatec, en la seva reunió del dia 15 de novembre de 2005, acorda adoptar, com a guia de la seva activitat, el Lema:

GENT GRAN ACTIVA I PARTICIPATIVA

 


En virtut d’aquesta nova definició, les activitats i objectius, durant la resta del seu mandat, es desenvoluparan a traves dels següents àmbits:

ÀMBIT REINDIVICATIU

Identificant mancances i necessitats pendents, actuals i futures, del col·lectiu de persones grans i gestionant la seva resolució davant les Institucions i Poders corresponents.

ÀMBIT DE SERVEIS

Organitzant i oferint serveis diversos als Casals, Entitats federades i a les persones grans en general, que siguin convenients i possibles i que no puguin se prestats per les organitzacions i entitats de primer nivell.

ÀMBIT PARTICIPATIU

Col·laborant amb la Societat, les seves Institucions i Organismes i les diferents forces cíviques, mitjançant la reflexió, l’estudi, l’elaboració de proposes i suggeriments, l’assessorament i la crítica, en l’elaboració del nou Contracte Social i Generacional, que s’està fent necessari, per tal d’adaptar la Societat i el País a la nova realitat de la presència futura d’una cohort de persones grans entre el 17% d’avui i el 35% de la població al voltant del any 2050.

ÀMBIT DE RELACIONS

Per tal de poder fer efectiva aquesta participació, apostar per estar de forma activa en totes les Entitats, Organitzacions i Institucions catalanes, espanyoles i internacionals a on puguem fer sentir la veu de la gent gran, participar en el debat social, cultural i polític i influir en les decisions que es prenguin.

ÀMBIT DE COMUNICACIÓ

Incrementar en el possible la presència de Fatec i amb ella del conjunt de les persones grans en el món cultural i en els mitjans de comunicació, amb mitjans propis i actuant en els públics, per tal de fer arribar a la Societat les mancances pendents i la demanda de la seva solució i per trametre les elaboracions intel·lectuals, propostes i aportacions generades en l’àmbit de participació.