Índex de l`article

CAPITOL 3. DELS MEMBRES

Article 8. Membres

1.- Poden formar part de la federació les associacions de persones grans o sèniors de més de 50 anys, les entitats especialitzades o de caràcter intergeneracional, o les persones físiques a títol de socis individuals que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.  Es pot formar part de FATEC en qualitat de:

 • Membres Federats
 • Membres Adherits
 • Socis Individuals
 • Socis Protectors

2.- Pel que fa a les persones jurídiques que volen formar part de la Federació com a Membres Federats, Membres Adherits o Socis Protectors, han d’enviar a la Junta Directiva una sol·licitud d’ingrés, a cordada per l’òrgan competent, i les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no poden excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

3.- Pel que fa a les persones físiques que volen formar part de FATEC com a Socis Individuals o, si s’escau, com a Socis Protectors, han de tenir capacitat d’obrar suficient.

Article 9. Membres Federats

1.- Formen part com a Membres Federats de la Federació les associacions de persones grans o sèniors, ja siguin de llars o casals i les entitats especialitzades en alguna funció o altres de caràcter intergeneracional, sempre que compleixin els requisits exposats a continuació:

2.- Son deures dels Membres Federats:

 1. Haver presentat la sol·licitud d’alta i haver estat acceptada, segons es regula en l’article 13.
 2. Acceptar els presents Estatuts, la identitat de la Federació, el seu marc de funcionament, tal com consta en els documents pertinents, i la delegació de representativitat que significa federar-se.
 3. Complir amb les obligacions i acceptar les decisions que aprovi l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 4. Disposar de personalitat jurídica pròpia o bé delegada per un organisme superior. En aquest sentit, les seccions de persones grans o sèniors d’entitats sense ànim de lucre poden ser-hi membres prèvia justificació de la personalitat delegada, de la seva estructuració pròpia suficient i l’acceptació per part de l’entitat superior.
 5. Estar al corrent de pagament de la quota que marqui la Federació per als seus membres i altres aportacions reglamentàriament establertes.
 6. Col·laborar amb els objectius de la Federació i comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 7. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions  estatutàries.
 8. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3.- Són drets dels Membres Federats:

 1. Assistir i prendre part amb veu i vot a les Assemblees de les Agrupacions Territorials, i a les Assembles Generals de la Federació, per mitjà dels representants en qui delegui.

 2. Presentar proposicions i formular suggeriments a la Junta Directiva, a les Assemblees de les Agrupacions Territorials i a l’Assemblea General de la Federació.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que consideri oportunes.

 4. Rebre informació de la Federació i de tots aquells altres temes que la Junta Directiva consideri oportuns.

 5. Gaudir de tots els serveis que la Federació ofereix.

 6. Nomenar representants en qui delega per ser elegits per als càrrecs socials.

 7. Intervenir en el Govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 8. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la Federació.

 9. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 12. Posseir un exemplar dels Estatuts.

 13. Ser informats de la composició dels òrgans de govern i representació.

 14. Ser Informats obre l’estat dels comptes i rebre informació sobre les activitats de la Federació.

 15. Impugnar els acords dels òrgans de la federació que estimi contraris a la llei o als Estatuts.

Article 10. Membres Adherits.

1.- Es consideren Membres Adherits aquelles associacions o entitats que volen col•laborar amb la Federació, però no compleixen algun dels requisits descrits a l’article anterior com per ser-ne entitats federades.

2.- Son drets dels Membres Adherits:

 1. Assistir, amb veu però sense vot a les Assemblees de les Agrupacions Territorials i, a traves del Delegats elegits a l’Assemblea Territorial, participar a les Assemblees de la Federació.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells altres temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que consideri oportunes.

 4. Gaudir dels serveis de la Federació, i participar en les activitats que ofereixi la Federació, dins les condicions que marqui la Junta Directiva.

Article 11. Socis Individuals

1.- Es consideren Socis Individuals les persones físiques que volen tenir una vinculació amb la Federació i ajudar a aconseguir els seus objectius, sempre que compleixin els requisits exposats a continuació.

2.- Son deures dels Socis Individuals:

 1. Haver presentat la sol·licitud d’alta i haver estat acceptada, segons es regula al article 13.

 2. Acceptar els presents Estatuts, la identitat de la Federació i el seu marc de funcionament, tal com consta en els documents pertinents.

 3. Complir amb les obligacions i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació, l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 4. Estar al corrent de pagament de la quota que marqui la Federació per els seus membres i altres aportacions reglamentàriament establertes.

 5. Col·laborar amb els objectius de la Federació, i comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

 6. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3.- Son drets dels Socis Individuals:

 1. Assistir a les Assemblees Generals de la Federació amb veu i vot, per mitjà dels Delegats designats mitjançant sorteig entre ells.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que considerin oportunes.
 4. Gaudir dels serveis que la Federació ofereixi, dins les condicions que estableixi la Junta Directiva.
 5. Ser elegits per als càrrecs socials.
 6. Intervenir en el Govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de la Federació.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Posseir un exemplar dels Estatuts.
 11. Consultar els llibres de la Federació.

Article 12.  Socis Protectors

1.- Es consideren Socis Protectors aquelles persones físiques o jurídiques que volen tenir una vinculació amb la Federació i col·laborar per aconseguir els seus objectius.

2.- Son drets dels Socis Protectors:

 1. Assistir a les assemblees Generals de la Federació amb veu sense vot, d’acord amb el que estableixi la Junta Directiva.

 2. Rebre informació de la Federació i de tots aquells temes que la Junta Directiva consideri oportú.

 3. Fer arribar als òrgans de govern la seva opinió o propostes que considerin oportunes.

 4. Gaudir dels serveis que la Federació ofereixi, dins les condicions que estableixi la Junta Directiva.

 5. Els Socis Protectors hauran de pagar una quota en la forma i periodicitat que estableixi la Junta Directiva.

Article 13. Altes i baixes

1.- Les persones físiques o jurídiques que desitgin ser membres de la Federació ho han de demanar per escrit a la Junta Directiva i aquesta resoldrà, en la primera reunió que tingui lloc, sobre l’admissió provisional com a:

 1. Membre federat.

 2. Membre adherit.

 3. Soci individual.

 4. Soci protector.

O be resoldrà sobre la no admissió i sotmetrà la decisió a l’aprovació de l’Assemblea General més immediata.

2.- La qualitat de membres de la Federació es perd:

 1. Per voluntat pròpia de l’entitat, aprovada en la seva Junta Directiva i notificada per escrit, o de la persona membre.

 2. Per no fer front a les seves obligacions estatutàries enfront la Federació.

 3. Per motiu greu determinat per la Junta Directiva, entre els quals l’absència reiterada a les assemblees de les Agrupacions Territorials.

 4. Per resolució de la “Comissió de mediació”, aprovada per dues terceres parts de la Junta Directiva i ratificada per la propera Assemblea General.