Índex de l`article

CAPÍTOL 4. DE L’ESTRUCTURA TERRITORIAL

 

Article 14. Agrupacions Territorials

  1. La Federació estructura el seu treball en el territori a partir de les Agrupacions Territorials.
  2. Aquestes Agrupacions trameten la informació de les activitats, programes i serveis que la Federació ofereix a les Associacions de Llars i Casals, a les Entitats federades i als socis individuals, sobre les actuacions, gestions i objectius i dels resultats aconseguits; recullen els posicionaments, opinions i criteris de les persones del seu territori i els hi trameten els de la Federació; i gestionen l’adhesió de nous federats i el seu manteniment.
  3. Els presidents/es de les Agrupacions Territorials són elegits per l’Assemblea de l’Agrupació Territorial i nomenen la seva pròpia Junta d’Agrupació, de la que també formaran part els delegats de les comarques.
  4. A les Agrupacions Territorials la durada dels càrrecs és de quatre anys renovables una sola vegada en el mateix càrrec.
  5. Almenys un cop l’any s’ha de celebrar una Assemblea d’Agrupació on hi poden participar representants de tots els membres federats del seu àmbit territorial. S’han de reunir durant els tres primers mesos de cada any i, com a mínim, han d’elegir els Delegats a l’Assemblea General de la Federació d’aquell any. Aquests Delegats mantindran el títol fins a l’Assemblea General de l’any següent.

Article 15. Comarques

  1. Els delegats/des de les Comarques són nomenats pel President/a de l’Agrupació Territorial i n’informarà a la Junta Directiva. Pel que fa al Barcelonès, cadascun dels districtes de Barcelona i la resta de Municipis, son equiparats a comarques amb el nom de Delegats de Districte o de Municipi.
  2. Tenen la funció de representar i impulsar la Federació en el seu àmbit d’actuació.

Article 16. Delegats/des i/o Col·laboradors/es

Les Agrupaciones Territorials podran designar delegats i/o col·laboradors en el territori amb unes funcions especifiques, segons es determini per la Junta Directiva.