Índex de l`article

CAPÍTOL 6. DELS RECURSOS ECONÒMICS

Article 37. Finançament

1.- Els recursos econòmics per al desenvolupament dels objectius socials de la Federació procediran de:

a) La quota anual ordinària que estableixi la Junta Directiva, ratificada per l’Assemblea General als membres federats i als socis individuals o protectors.
b) Altres aportacions reglamentàriament establertes per l’Assemblea General.
c) Subvencions d’organismes públics o entitats privades.
d) Convenis de col·laboració amb organismes públics i d’altres entitats.
e) Aportacions amb caràcter de mecenatge o esponsorització.
f) La venda de serveis producte del desenvolupament de les funcions pròpies.
g) Llegats, donatius i herències.
h) Qualsevol altre tipus d’ingrés que sigui conforme a la llei.

2.- Tots els membres de la federació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes, de la manera i en proporció que determini l’assemblea general, a proposta de la Junta Directiva. L’assemblea general por establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –a abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

3.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 38  -  Patrimoni:

 

La Federació, en el moment de la seva constitució, no disposava de patrimoni fundacional.