Índex de l`article

L’any 1982 es fundava la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya – Fatec. Eren temps que es parlava de la “tercera edat”. Avui des de tots els camps de l’estudi i de l’opinió sobre temàtiques de la nostra societat s’està d’acord en l’evidència d’un substancial canvi social en molt aspectes.

Però de manera ben significativa en la presència vital i progressiva de la “Gent Gran”. Al llarg d’aquest anys, ens acostem al quart de segle, des de Fatec hem intentat reflexionar sobre nosaltres mateixos i sobre tota la societat. I tenim voluntat d’anar prosseguint la dita reflexió per tal que sigui possible adequar, en tot moment, la dedicació i la manera de procedir de la nostra organització a la realitat del nostre entorn d’avui. Fatec pretén eficàcia i poder col·laborar en donar respostes veritables a les demandes i necessitats del col·lectiu a qui s’adreça.

La nostra reflexió ens porta a plantejar-nos: Què és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya - Fatec i quin sentit té l’existència d’una federació que aglutini el moviment associatiu de la gent gran. Tota organització i especialment les Entitats sense ànim de lucre, fonamenten la seva acció en uns referents comuns al conjunt dels seus membres i justifiquen la seva existència per la consecució dels seus objectius. En el nostre cas, la reflexió pretén mostrar la nostra visió del món sobre el concepte de gent gran, sobre la seva participació, sobre la nostra relació amb les Administracions Públiques, sobre el nostre paper com a federació i sobre la nostra acció cívica i transformadora del nostre país.

I ací el diccionari ens ajuda la concreció :

 • Objecte - Allò que hom pren com a fi d’una acció, d’un esforç.

 • Objectiu - Relatiu o pertanyent a l’objecte. Fi a aconseguir.

 

Logo Fatec

 

L’objecte definitori i central de Fatec, la seva raó de ser és el servei que oferim a la Societat d’una manera que ens diferencia i ens identifica. Servei que el volem expressar d’una manera dinàmica i motivadora, capaç de mobilitzar persones i recursos

Servei amb capacitat d’aportar visió, entusiasme i convicció. Sempre orientat als altres expressant una certa ambició, intangible, però creïble. Per a qualsevol organització és bàsic saber definir els seus objectius i encarar-hi tots els esforços. Periòdicament s’han de redefinir. Quan una entitat com Fatec en aquests moments, es troba amb la voluntat d’experimentar una millora, de viure un canvi que li permeti anar més enllà, definir objectius és absolutament prioritari.


El concepte de gent gran ha canviat al llarg dels últims temps. La mateixa paraula per a fer-hi referència també: vells, tercera edat, gent gran, persones grans. El principal canvi, sens dubte, ha estat el que podríem definir com l’aparició d’una nova etapa de la vida amb característiques singulars. Socialment s’ha passat d’identificar la jubilació amb l’envelliment i amb la pèrdua d’autonomia personal, a una situació en què la jubilació només suposa un final de la vida laboral i d’inici d’una nova etapa caracteritzada per una important esperança de vida activa. La gent gran amb limitacions greus i pèrdues d’autonomia suposen un percentatge menor dins el conjunt de les persones grans. Tanmateix, el tòpic de la gent gran desvalguda encara plana damunt del col·lectiu general de la gent gran. Cal prendre una perspectiva diferent: la situació de pèrdua d’autonomia personal és l’etapa final de tota la vida, no tota l’etapa de ser gran.

Acte de Fatec

Dit d'una altra manera, la gent gran som bàsicament un col·lectiu de persones actives, però que, per virtut de l'Estat del Benestar, se’ns ha concedit la jubilació, és a dir, el privilegi merescut de no tenir obligacions laborals.

Des d’aquest punt de vista, per nosaltres la jubilació no és altra cosa que la possibilitat de decidir amb plena llibertat l’ocupació del nostre temps lliure, el qual té una perspectiva no laboral sinó de lleure, de servei i d’activitats diverses. I com a conseqüència d'aquest plantejament, la gent gran activa hem de trobar plenament el nostre paper en la societat, personalment i com a col·lectiu en començar un temps nou i una vida nova, diferent de l’anterior i amb totes les possibilitats de que sigui plena i feliç.


 

En els objectius de treball de la Fatec posem l’èmfasi en les inquietuds de les persones grans actives (participació, presència social, activitats, opinió). La base social que tenim vinculada correspon preferentment a gent gran activa i les nostres activitats es dirigeixen a aquestes persones. Però també ens preocupem per l'abans i el després d’aquesta etapa activa de la vida. Ens hem de dirigir a les persones jubilades, a les que estan en els últims anys de la seva vida laboral, als que ja l’han acabat prematurament i també als més grans de 50 anys per tal que comencin a preparar la seva etapa posterior. I al mateix temps no podem despreocupar-nos de la dimensió reivindicativa dels drets i mancances de la gent gran necessitada.


Creiem que la gent gran ha de continuar tenint un paper actiu a la societat, per la nostra condició de ciutadans de ple dret que som i que no perdem al jubilar-nos i no com a mer posicionament social ni per una sobrevaloració de l’activisme, sinó com a fruit de la necessitat ètica que tots tenim de continuar aspirant a un major creixement personal i a continuar aportant a la societat allò de millor que tots tenim, especialment en el moment de la nostra maduresa, que és quan podem retornar molt del que hem après i hem rebut. Aquest paper actiu pot tenir moltes dimensions. En aquest sentit, creiem que quan hom es jubila ha de construir el seu projecte de vida per als anys que té per davant i ho ha de fer afrontant plenament la situació en què es troba i les seves possibilitats.

Més enllà dels límits que l’edat i l’economia li poden imposar, és absolutament lliure i disposa de tota la llibertat per decidir el seu projecte de vida. Aquest projecte passa per compaginar diferents facetes: la família, les amistats, la vida social, la cultura i l'intel·lecte, el creixement personal, el lleure creatiu, el seguiment de l’actualitat, el voluntariat i la participació associativa… Cadascú ha de saber trobar l’equilibri correcte. I com a col·lectiu amb historia personal, experiència i coneixements podem i devem ajudar a les següents generacions a organitzar la societat que es trobaran en jubilar-se, per tal de que respongui a les realitats i necessitats del moment, acompanyant-los en la seva recerca d’un futur nou, advertint-los d’antics errors, estimulant-los a perseverar, aportant el que ens demanin, respectant-los i animant-los sempre.


Acte Fatec

La participació es pot fer efectiva de diferents maneres, però el vessant associatiu, en tant que el més formalitzat i el que fomenta més clarament la seva articulació social, és vers el qual ens orientem com a organització. Com a Federació d'Entitats de gent gran, allò que ens preocupa de manera central és la participació associativa i de voluntariat, sense oblidar que la persona i la seva vivència està conformada conjuntament per totes les dimensions.

Respecte als models associatius i la seva orientació, constatem que poden ser diversos, i que van evolucionant al llarg dels temps. La gent gran associada pot estar en entitats intergeneracionals de tota mena o bé en entitats diverses de gent gran. Qualsevol model és vàlid si canalitza la participació de les persones grans d’acord amb les seves inquietuds. Com a Fatec, valorem i promovem qualsevol forma de participació activa però ens dirigim preferentment a les entitats de gent gran (ja siguin casals, seccions dins d’una entitat intergeneracional, o entitats de gent gran especialitzades). Per tant, som una federació de tot tipus d’entitats de gent gran, que promou l’associacionisme i el paper actiu de la gent gran.


Si parlem de fomentar un paper actiu és perquè creiem que com a organització hem de posar més pes en l’aportació de la gent gran a la societat que no pas en la reivindicació. És a dir que el component reivindicatiu de la nostra organització, que amb més o menys força sempre és present en qualsevol organització social, es basa preferentment en aconseguir les garanties i facilitats per a poder desenvolupar el paper actiu de la gent gran en la societat. Això no treu que vetllem sempre pels interessos globals del col·lectiu de la gent gran i que també en fem una bandera. De fet, no és possible una veritable participació ni un lleure veritablement creatiu si la gent gran no disposa de suficiència econòmica, de serveis adients, de respecte, de garanties i de seguretats. Per això, creiem en tot allò que representa l'Estat del Benestar i el seu desenvolupament. És més, valorem que l'Estat del Benestar ha estat una de les grans conquestes que els països europeus han aconseguit al llarg del segle passat.

Sens dubte, avui dia no podem renunciar-hi tot i que entenem que cal trobar els mecanismes per a fer que continuï essent plenament viable en el futur, de manera que les successives generacions el puguin gaudir. I és per aquesta valoració que estem compromesos per aconseguir una autèntica i participativa Societat del Benestar, eficaç, sostenible i assegurada. Més enllà d’aquestes afirmacions, Fatec no ha d’entrar en consideracions que fossin de tipus partidista, donat el seu caràcter apartidista i aconfessional. La nostra vocació com a organització és la de treballar de manera positiva en col·laboració amb les Administracions Públiques, per tal d’analitzar conjuntament l’evolució de la situació de les persones grans, ajudar a marcar objectius i col·laborar a portar endavant programes, des de la bona entesa i l’esperit de cooperació. Som una organització amb un marcat caràcter institucional, que volem posar al servei del conjunt d’agents socials interessats en la millora de les condicions de vida de la gent gran i el seu desenvolupament personal.

D’altra banda, la nostra aposta per la gent gran no pot generar posicionaments corporativistes que plantegin demandes o reconeixements insolidaris o injustos des d’un punt de vista social més ampli. Som un segment d’edat de la societat, amb unes característiques pròpies, però creiem en una societat no fraccionada ni enfrontada per interessos de grups d’edat. Fatec ha d’emetre opinió sobre allò que afecta la gent gran i la seva incidència social ha de ser palpable. Però és més, no podem limitar-nos a parlar sobre temes que només afecten la gent gran. Si no volem ser un col·lectiu de gent gran tancat en nosaltres mateixos, també hem de saber transmetre l’opinió de la gent gran sobre altres temes d’interès general, especialment aquells que preocupen més al conjunt de la ciutadania: el medi ambient, la mundialització, la cooperació, la globalització, la immigració, la lluita entre diferents models socials, religiosos i culturals, la violència, la sostenibilitat, etc., fent valer la nostra condició de col·lectiu totalment integrat a la societat.


El nostre treball a prop dels Poders Públics i en general la nostra vocació per promoure el paper de la gent gran, ens porta a intentar ser representatius del conjunt de la gent gran de Catalunya. De fet, en tant que federació d’entitats de gent gran, ja som l’organització més representativa d’aquest col·lectiu, però la nostra vocació no és merament la de parlar en nom de les entitats federades sinó fer l’esforç per defensar criteris i punts de vista comuns per a l’associacionisme de gent gran i per al col·lectiu de les persones grans.

Acte FatecVolem actuar amb una amplitud de mires i un coneixement de l’opinió i inquietuds de les persones grans que ens permeti transmetre un missatge amb vocació de representativitat del conjunt de la gent gran. Així, doncs, en un sentit restrictiu, representem els interessos de les entitats associades, però en un sentit més ampli aspirem a esdevenir portaveus del conjunt de les persones grans del nostre país. Aquesta vocació ens obliga a desenvolupar estratègies de participació o de captació de sensibilitats que vagin més enllà del treball intern i que s’obrin a altres realitats, col·lectius, Federacions, Entitats, Associacions, etc, amb les que, conjuntament, assolir la nostra missió orientada d’una manera plena portes enfora, vencent qualsevol temptació de defensar punts de vista corporatius de la nostra organització.

En aquest mateix sentit i pensant especialment en aquelles entitats de gent gran que no formen part de la nostra federació, hem de procedir amb la obertura suficient perquè la nostra actuació es correspongui amb aquesta voluntat de col·laboració manifestada. Ens cal fomentar la federalització a Fatec del major nombre de Casals i Entitats de gent gran, per tal de disposar d’una veu comuna, ben documentada i raonada, responsable i realista, per tal de ser ben escoltats i respectats. Ens ha de presidir en tot moment la voluntat de ser representatius del conjunt de la gent gran per trobar espais de consens entre el sector i amb les Administracions per desenvolupar la presència activa de la gent gran al si de la nostra societat.


 

El treball de la Fatec per la gent gran és també un treball per a tot el País i la seva gent. La nostra organització entén que la seva tasca i el seu propi sentit ha d’anar lligat a un projecte col·lectiu i de País. Nosaltres, la gent gran de Catalunya, dels que bastants són vinguts des de molts i diversos llocs de fora estant, hem fet de Catalunya el nostre país, la terra dels nostres fills i néts i ens enorgulleix pensar que aquest país l’hem construït entre tots, en els moments bons i els difícils, amb els nostres encerts i els nostres errors. Volem un país de benestar i qualitat per a tots. Els drets que exigim per a nosaltres són els que mereixem i hem guanyat per allò que hem aportat a la societat al llarg de tota la nostra vida. I són els que també mereixeran els que avui estan en plena vida laboral.

El món associatiu i el que en diem la societat civil en general, han tingut durant molt de temps la funció de mantenir viva la personalitat del nostre poble. Avui, en uns nous temps i circumstàncies, aquest mateix món associatiu també ha de continuar construint un país que sigui espai de llibertat i de convivència, que permeti i faciliti el creixement i desenvolupament de les persones, totes i cadascuna, en el marc d’uns valors de solidaritat, civisme, justícia i llibertat i que, per tant, permeti l’elevació de la nostra dignitat col·lectiva. L’associacionisme i l’esperit de voluntariat ajuden a fer un país vertebrat i més cohesionat, alhora que ajuden a promoure les persones a partir del seu espai de participació social.

Acte de FatecEl món associatiu permet una presència internacional directa i esdevé una carta de presentació de Catalunya. Cal potenciar el sentit de representativitat de la pròpia nació i disposar d’una relació entre Catalunya i la resta del món (especialment Europa) sense intermediaris.

El món associatiu pot assumir un important paper a través dels intercanvis, la cooperació, les xarxes i la participació, en les Organitzacions Internacionals. Fatec és membre fundador i de ple dret en l’organització mundial d’associacions de gent gran FIAPA i participa de les tasques representatives que amb estatut consultiu propi manté dita Entitat davant la ONU, la UNESCO, la OMS, la UNIÓ EUROPEA i el CONSELL d’EUROPA. Aquesta funció representativa en el marc mundial ens estimula, amb la nostra presència i participació creixent i continuada, a intensificar contactes amb organitzacions de gent gran d’arreu de l’Estat, d’Europa i del món. Participem, amb visió de futur, en la construcció d’un espai pirenaic de relació entre organitzacions de gent gran. Així com en la prospecció d’accions dins l’àmbit de la neixen euroregió transpirinenca.

La Unió Europea és l’àmbit on principalment cal inserir la nostra acció representativa del col·lectiu de la gent gran del nostre país. Els contactes interassociatius, el turisme sociocultural i els agermanaments o el treball conjunt de cara a òrgans superiors han d’ésser línies de treball.


 

En tant que organisme que federa Casals i Entitats de gent gran, hem de projectar la nostra missió vers actuacions diverses. La nostra orientació és oberta, ja que la Fatec no té una faceta única. És una Entitat complexa, no només pel fet de ser una federació de casals i entitats, sinó perquè l’orientació de la seva missió o les línies que se’n desprenen són múltiples. En qualsevol cas, volem fer l’esforç de definir quines tenen un caràcter més dominant, més essencial i quines prenen un caire complementari o estratègic però no les considerem tant centrals.

 


Repassant tot l’exposat fins ara:

 • Tenim un model de persona gran caracteritzat per la seva participació activa i plena en la societat i volem impulsar el seu vessant associatiu per mitjà dels models de participació més adequats a cada circumstància (moment, situació, persones). És a dir: Volem un model de gent gran activa.

 • Som una federació de casals i entitats, que tenen unes necessitats i unes problemàtiques distintes: Volem estar al servei de les entitats de gent gran.

 • Volem treballar a prop de les Administracions Públiques, col·laborant-hi sempre que sigui possible i reivindicant els nostres drets i necessitats sempre que ho considerem necessari, a partir del treball federatiu: Volem exercir la representativitat.

 • Volem fer mestratge sobre els deures que també tenim, com a ciutadans de ple dret i com a persones grans, per tal que la societat en que vivim sigui un espai de pau i un àmbit de convivència: Volem ser responsables i participatius

Aquests referents són els que ens porten a definir unes orientacions bàsiques per als nostres objectius:

 • Consolidar i desenvolupar l’associacionisme de la gent gran: SUPORT

 • Ser representatius de l'opinió de la gent gran: REPRESENTATIVITAT

 • Col·laborar en tot amb els altres conciutadans: PARTICIPACIÓ

 • Acceptar la diversitat de les persones grans: INTEGRACIÓ

 • Promoure un paper actiu de la gent gran: PROMOCIÓ