Introdueixi el DNI/NIF tot seguit sense cap guió o altre caracter. Ex.: 12345678A

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals a la lliure circulació d'aquestes dades, autoritzo de manera expressa a que les dades personals que se sol·liciten en el present formulari s'incloguin en una base de dades informatitzada titularitat de FATEC. El titular de les dades disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu postal a l'adreça de l'empresa a C/ Casanova, 36 baixos D 08011 Barcelona. L'informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats.


De conformidad con lo que establece el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos, autorizo de forma expresa a que los datos personales que se solicitan en el presente formulario se incluyan en una base de datos informatizada titularidad de FATEC. El titular de los datos dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, que podrá ejercer mediante correo postal a la dirección de la empresa en C/ Casanova, 36 baixos D 08011 Barcelona. Le informamos que los datos obtenidos en el presente formulario, responden a la finalidad, única y exclusiva de poder facilitar a los clientes los servicios solicitados.