Índex de l`article

 

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS

 

DE GENT GRAN DE CATALUNYA -FATEC-

 

 

 

 

CAPITOL 1. DE LA FEDERACIÓ, EN GENERAL

Article 1. Denominació i naturalesa

1.- La Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya fou constituïda el 1982 a Barcelona sota el nom de “Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya” i, per mitjà dels Estatuts aprovats el 4 de novembre de 1999, va adoptar la present denominació, “FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA”, tot mantenint la sigla FATEC.

2.- FATEC es una organització de naturalesa associativa i d’iniciativa social, sense ànim de lucre i està constituïda a partir de la federació d’entitats de persones grans o sèniors de més de 50 anys, legalment constituïdes, y per persones físiques a títol de socis individuals. La Federació respecta en tot la sobirania de la pròpia administració dels Casals i Entitats federades o adherides.

3.- La Federació tindrà una durada indefinida i tan sols es dissoldrà per acord d’una Assemblea General Extraordinària, o per qualsevol de les causes previstes en les lleis.

Article 2. Personalitat Jurídica i Capacitat d’Obrar

La Federació així constituïda té personalitat jurídica pròpia, independent de cadascuna de les entitats federades, i plena capacitat d’obrar, podent realitzar, conseqüentment, tots aquells actes que siguin necessaris pel compliment de les finalitats per les quals es va crear, amb subjecció a l’ordenament jurídic.

Art. 3. Règim jurídic

FATEC regula les seves activitats, actualment, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’Abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els presents Estatuts, pels acords de l’Assemblea General, pel Reglament de Règim interior i per els acords de la Junta Directiva, dins de l’esfera de la seva respectiva competència.

Article 4. Domicili

1.- El domicili social de la Federació és a Barcelona, carrer de Casanova, 36, baixos dreta, codi postal 08011. Aquest domicili pot variar per decisió de la Junta Directiva.

2.- La Junta Directiva podrà establir altres seus socials de Fatec, especialment les que corresponguin a Agrupacions Territorials.

Article 5. Àmbit Territorial

La Federació desenvolupa les seves activitats en tot l’àmbit de Catalunya, amb la possibilitat d’ampliar les seves activitats a d’altres Comunitats Autònomes, directament o amb col·laboració, a banda de les accions de caire representatiu, de col·laboració, d’adhesió i d’intercanvi que la Federació exerceixi en els àmbits de l’Estat Espanyol, de la Unitat Europa i internacional.

Article 6. Òrgans de Govern

La Direcció i l’Administració de la Federació estan a càrrec de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.