Índex de l`article

 

CAPÍTOL 7. DE L’ ADMINISTRACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 39. Llibres i registres

 

  1. La Federació portarà preceptivament la comptabilitat oficial que reflecteixi fidelment llur activitat i que permeti fer el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals, el llibre d’actes, el registre dels membres i entitats federades, adherides i de socis individuals i tots els altres documents prescrits per la llei, observant els requisits exigits per les disposicions legals aplicables.
  2. El Llibre d’Actes ha de contenir les actes de les reunions de les Assemblees i de la Junta Directiva amb la signatura del Secretari i el vistiplau del President. Es poden obrir llibres d’actes separats per a diversos òrgans, però s’han d’agrupar en un de sol al final de l’exercici corresponent.
  3. El Llibre d’Associats (membres i entitats federades, adherides i socis individuals) ha de contenir una relació actualitzada en la que constin les dades d’alta i de baixa i el seu domicili, amb l’únic efecte de poder convocar-los a les reunions. Pot dur-se amb suport informàtic.
  4. El Llibre de Voluntaris ha de contenir una relació actualitzada dels voluntaris amb una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica si en tenen. Pot dur-se en suport informàtic.

Article 40. Membres voluntaris

  1. La Federació promourà amb especial interès la participació de voluntaris en els diferents programes d’acció, els quals tindran com a drets i deures aquells que estableixin les lleis vigents.
  2. Els membres de la Junta Directiva, Dirigents territorials i els voluntaris col·laboradors signaran un conveni que fixarà el seu compromís voluntari, la gratuïtat de les seves accions i el rescabalament de les despeses necessàries fetes, d’acord amb la legislació vigent. El President signarà aquest document.