Índex de l`article

 

CAPÍTOL 8. DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 41. Règim Disciplinari

 

1.- La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels Membres de la Federació.

2.- Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la federació, segons el que estableixi el Reglament de Règim Interior.

3.- El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena una “comissió de mediació” que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

4.- Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, d’acord amb procediment que estableix el Reglament de Règim Interior, davant la primera assemblea general que tingui lloc.